Title: Rozmary počasí v raném středověku
Authors: Stehlíková, Anna
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Houdek Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54271
Keywords: raný středověk;kosmas;kanovník vyšehradský;mnich sázavský;vincencius;jarloch;historie;hagiografie;kroniky;příroda;počasí;hvězdy;hvězdná obloha;pohromy;hladomor;komety;meteory;slunce;měsíc;potopa.
Keywords in different language: early middle ages;kosmas;kanovník vyšehradský;mnich sázavský;vincencius;jarloch;history;hagiography;chronicles;nature;weather;stars;starry sky;disasters;famine;comets;meteors;sun;moon;flood.
Abstract: V bakalářské práci se zabývám analýzou přírodních motivů v nejstarší české historiografii. Zmínky o přírodě jsem excerpovala z Kosmovy kroniky a z prací jeho pokračovatelů (Mnich sázavský, Kanovník vyšehradský, Vincencius a Jarloch). Převážně jsem se zabývala prací Kosmy a jeho prvních pokračovatelů (Mnich sázavský a Kanovník vyšehradský). V první kapitole jsem rozebrala zmíněné historické práce a jejich autory. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu záznamů o přírodě. Porovnávala jsem přírodní jevy s dnešní skutečností a posuzovala, jak ovlivňovala příroda dřívější obyvatelstvo a zda byly viděné jevy spojovány s něčím nadpozemským. V práci se objevují zmínky o rozmarech přírody (povodně, silné větry a požáry), zmínky o moru a hladomoru a také zmínky o astronomických úkazech (zatmění Slunce a Měsíce, pozorování planet, komet, hvězd a meteoritů). Nakonec se snažím najít souvislosti mezi zmínkami, které jsou spojené s přírodou.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with the analysis of natural motives in the oldest Czech historiography. I have excerpted references to nature from the Chronicle of Kosmas and from the works of his followers (Mnich sázavský, Kanovník vyšehradský, Vincencius and Jarloch). I mainly dealt with the work of Kosmas and his first followers (Mnich sázavský and Kanovník vyšehradský). In the first chapter, I analysed the mentioned historical works and their authors. The second chapter focuses on the analysis of the nature records. I compared natural phenomena with today's reality and considered how nature influenced the earlier population and whether the phenomena seen were associated with something unearthly. The work includes references to the natural disasters (floods, high winds and fires), mentions of plague and famine, and references to astronomical phenomena (solar and lunar eclipses, sightings of planets, comets, stars and meteors). Finally, I try to find connections between the mentions that are related to nature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozmary pocasi v ranem stredoveku..pdfPlný text práce552,27 kBAdobe PDFView/Open
2023_stehlikova_houdek.pdfPosudek oponenta práce300,1 kBAdobe PDFView/Open
2023_stehlikova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce307,37 kBAdobe PDFView/Open
2023_stehlikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce70,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.