Název: Podnikání vybrané firmy
Další názvy: Business of selected company
Autoři: März, Jan
Vedoucí práce/školitel: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54273
Klíčová slova: služby;marketingový mix;swot analýza;pest analýza;porterův model pěti sil
Klíčová slova v dalším jazyce: services;marketing mix;swot analysis;pest analysis;porter's five forces model
Abstrakt: Předložená bakalářská práce analyzuje stávající marketingové činnosti společnosti Wolt Česko, s. r. o. První část práce se zabývá teoretickými pojmy z oblasti služeb, vybranými subjekty a marketingovými analýzami, které jsou následně uplatněny na vybrané společnosti. V další části práce je představena společnost Wolt a její dceřiná společnost Wolt Česko. Po představení firmy je popsán proces objednávky od zákazníka. Práce dále rozebírá marketingový mix společnosti a obsahuje marketingové analýzy. Pro lepší pochopení jsou v práci využita schémata a obrázky.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis analyses the current marketing activities of Wolt Česko, s. r. o. The first part of the thesis deals with theoretical concepts in the field of services, selected subjects and marketing analyses, which are subsequently applied to the selected company. In the next part of the thesis the company Wolt and its subsidiary Wolt Česko are introduced. After introducing the company, the process of ordering from a customer is described. The thesis further discusses the marketing mix of the company and includes marketing analyses. Diagrams and pictures are used in the thesis for better understanding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Podnikani vybrane firmy (Marz).pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marz_Jan_v.pdfPosudek vedoucího práce125,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Marz2_o.pdfPosudek oponenta práce125,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54273

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.