Title: Botanický průzkum hradu Klenová a jeho okolí (okr. Klatovy s didaktickým využitím
Other Titles: Botanical research of the Klenová castle and its surroundings with didactic utilization
Authors: Rožňová, Jana
Advisor: Kučera, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5544
Keywords: botanický průzkum;květena;vegetační snímek;sektor;naučná stezka;informační tabule;pracovní list;hrad a zámek Klenová;vzdělávací a výchovný cíl
Keywords in different language: botanical research;flora;vegetation picture;sector;nature trail;information board;work sheet;Klenová castle;educational and pedagogical goals
Abstract: Diplomová práce se zabývá botanickým průzkumem na hradě Klenová a možnostmi didaktického využití této lokality formou naučné stezky. Botanická část práce shrnuje výsledky dvouletého výzkumu na tomto území. Území bylo rozděleno na 5 sektorů podle druhu porostů. Pro každý sektor byl zpracován jeho popis, vegetační snímek a seznam taxonů. Celkem bylo určeno 214 taxonů. Botanický průzkum slouží jako podklad pro tvorbu naučné stezky. Jeho hlavním cílem proto bylo nalezení a zmapování zajímavých druhů okrasných keřů, stromů a bylin. Návrh naučné stezky je primárně koncipován jako učební prostředek pro druhý stupeň základních škol, ale zajisté by stezku ocenila i široká veřejnost nejen z Klatovska. Návrh počítá s 9 informačními tabulemi. Většina z nich bude zaměřena botanicky, ale návštěvníci stezky si budou moci přečíst také zajímavé informace o historii hradu nebo o Šumavě. K naučné stezce budou pro zefektivnění výuky k dispozici pracovní listy, ve kterých žáci budou vyplňovat zajímavé úkoly.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with a botanical research in the area of the Klenová castle and with ways of didactic use of this area by means of a nature trail. The botanical part of the work gathers results of a two-year research in this area. The territory was divided in five sectors according to the type of vegetation. Description, vegetation picture and a list of systematic units were worked out for every sector. Altogether 214 species of vascular plants were determined. The botanical research is used as a base for the creation of the nature trail. The main goal of the botanical research was therefore to find and chart the interesting species of decorative bushes, trees and herbs. The proposition of the native trail is in the first place conceived as a teaching tool for the second level in basic schools, but the general public not only from the Klatovy region would certainly appreciate the nature trail as well. The proposition counts with nine information boards. Most of them are focused on botany, but the visitors of the trail can also get interesting information about the history of the Klenová castle and about Šumava. There are also available work sheets containing interesting tasks coincident to the nature trail to improve the tuition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Roznova.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFView/Open
Roznova v.pdfPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Roznova op.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Roznova pr.pdfPrůběh obhajoby práce561,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.