Title: Využívání regionálního principu ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda na ZŠ
Other Titles: Taking odvantage of regional principle in the education area of the Human and nature at primary schools
Authors: Palmová, Hana
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5546
Keywords: místní region;naučná stezka;flóra;kulturní památky;přírodní památky;geologický vývoj;klíčové kompetence;očekávané výstupy;Školní vzdělávací program;regionální výuka;vědomosti a dovednosti;týmová spolupráce;mezipředmětové vztahy;postoje;osobnost žáka;fauna
Keywords in different language: local region;nature trail;flora;cultural monuments;natural sights;geological evolution;key competencies;expected outcomes;School education programme;regional education;knowledge and skills;teamwork;cross-curricular links;attitudes;personality pupil;fauna
Abstract: Diplomová práce mapuje zajímavé lokality regionu Kladensko-Slánsko s důrazem na místní region, t.j. obec Pchery a okolí. Zahrnuje geografické, přírodovědné i historické charakteristiky.Využívání regionálního principu je podpořeno návrhem Školní naučné stezky, jejíž atraktivity jsou shrnuty na 13 informačních panelech a ukázkami pracovních listů, her a dalších učebních činností, které využívají nashromážděné regionální informace a propojují je v mezipředmětových vztazích v komplexním pojetí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Abstract in different language: The thesis maps the interesting sites of the region Kladno-Slaný, with emphasis on the local region, i.e., Pchery village and its surroundings. It includes geography, natural and historical characteristics. This school trail proposal is supported by use of the principle of regional, whose attractiveness are summarized in 13 information panels. There are sample worksheets, games and other learning activities, they are collected using regional information and they connect in a cross-curricular relationships in a comprehensive approach to educational area of Humans and Nature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_koncept_1.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
Palmova ved.pdfPosudek vedoucího práce780,55 kBAdobe PDFView/Open
Palmova op.pdfPosudek oponenta práce770,71 kBAdobe PDFView/Open
Palmova.pdfPrůběh obhajoby práce594,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.