Title: Integrační procesy v Africe
Other Titles: Southern African Microregionalism - the analysis based on new regionalism approach
Authors: Piknerová, Linda
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Springerová, Pavlína
Kandert, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5552
Keywords: nový regionalismus;jižní Afrika;mikroregionalismus;rozvojový koridor;prostorová rozvojová iniciativa
Keywords in different language: new regionalism approach. Southern Africa;microregionalism;development corridor;spatial development initiative
Abstract: Cílem předkládané disertační práce je analyzovat mikroregionální integrační projekty v prostoru jižní Afriky a zjistit, zda jejich úspěšné fungování je důsledkem ekonomického profitu, který z něj zúčastnění aktéři mají. V první části jsou vymezena základní teoreticko-metodologická východiska, formulovány dvě ústřední teze práce a jejich proměnné a naznačena základní východiska textu. Teoretické zarámování textu poskytuje teorie nového regionalismu. Druhá část práce poskytuje obecný přehled afrického regionalismu. Vedle obecných problémů se tato část textu zaměřuje na vznik mikroregionalismu v jižní Africe, resp. Jihoafrické republice, definuje jeho základní charakteristiky a specifika a věnuje se důvodům jeho vzniku. Třetí část textu je klíčová pro naplnění vymezených tezí. Sledováno je celkem devět případových studií, prostřednictvím jejich analýzy docházím v závěru k naplnění svého cíle. Na základě provedeného výzkumu si dovoluji konstatovat, že počet nestátních aktérů zvýšil intensitu integrace a současně, že míra ekonomického zisku zvyšuje zájem o integraci. To se potvrdilo jak v rámci sledovaných projektů, tak v širších regionálních souvislostech.
Abstract in different language: The objective of the present dissertation is to analyse microregional integration projects in Southern Africa and find out whether their successful functioning is the result of the economic profit that the stakeholders derive from them. To achieve this objective, the paper is divided into three sections in addition to the introduction and the conclusion. The first section defines the basic theoretical and methodological starting points, formulates the two central theses and their variables, and outlines the basic points of departure of the paper. The theoretical framework for the paper is provided by the new regionalism approach (NRA). The next section of the paper gives a general overview of African regionalism. Besides the general issues, this part of the paper focuses on the emergence of microregionalism in Southern Africa ? namely, the Republic of South Africa, defines its basic characteristics and specificities, and deals with the reasons for its occurrence. The third section is critical for fulfilling the defined theses. It performs nine case studies, analyses them and fulfils the objective in my conclusions. Based on the research made, I conclude that the number of non-state players has increased the degree of integration and, at the same time, that the rate of economic profit has increased the demand for integration. This has been confirmed both in the projects followed and the broader regional context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piknerova_dissertacni prace_jihoafricky mikroregionalismus.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
posudek_LP_Springeorva.pdfPosudek vedoucího práce310,91 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_LP_Kandert.docPosudek oponenta práce27,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba_Piknerova.pdfPrůběh obhajoby práce413,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.