Název: Srovnání vybraných dějů v reálném plynu - modely, animace
Další názvy: Comparison of selected effects in real gas - models, animations
Autoři: Prušák, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Prokšová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5556
Klíčová slova: děje v plynech;stavové chování;ideální plyn;zákony ideálního plynu;reálný plyn;stavové rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: happening in gases;state behaviour;ideal gas;rules of ideal gas;real gas;state equation
Abstrakt: Práce se zabývá zkoumáním vybraných dějů ve skutečných plynech. Jedná se o popis stavového chování zvolených reálných plynů pomocí vybraných stavových rovnic. Cílem práce je porovnání těchto stavových rovnic a určení oblastí jejich použitelnosti, případně jejich výhod či omezení. Na základě výsledků srovnání rovnic je v práci formulován závěr, že neexistuje univerzální stavová rovnice použitelná pro libovolný plyn a pro libovolnou oblast použití. Teoretické i praktické poznatky, uvedené v práci, slouží jako podklad pro výuku na vysoké škole.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation attends to research of chosen processes in the real gases. It deals with the description of the state behaviour of the chosen real gases using chosen state equations. The object of my dissertation is to compare this state equations and designate the areas theirs usability alternatively theirs advantages and limitations. On the strength of the comparison results there is formulated the end in my dissertation that the universal state equation does not exist for any gas and any area of application. Theoretical and practical finding that are mentioned in my dissertation serve as information for universities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prusak-ved..pdfPosudek vedoucího práce182,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prusak- opon..pdfPosudek oponenta práce190,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prusak - prot..pdfPrůběh obhajoby práce44,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5556

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.