Title: Srovnání vybraných dějů v reálném plynu - modely, animace
Other Titles: Comparison of selected effects in real gas - models, animations
Authors: Prušák, Jiří
Advisor: Prokšová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5556
Keywords: děje v plynech;stavové chování;ideální plyn;zákony ideálního plynu;reálný plyn;stavové rovnice
Keywords in different language: happening in gases;state behaviour;ideal gas;rules of ideal gas;real gas;state equation
Abstract: Práce se zabývá zkoumáním vybraných dějů ve skutečných plynech. Jedná se o popis stavového chování zvolených reálných plynů pomocí vybraných stavových rovnic. Cílem práce je porovnání těchto stavových rovnic a určení oblastí jejich použitelnosti, případně jejich výhod či omezení. Na základě výsledků srovnání rovnic je v práci formulován závěr, že neexistuje univerzální stavová rovnice použitelná pro libovolný plyn a pro libovolnou oblast použití. Teoretické i praktické poznatky, uvedené v práci, slouží jako podklad pro výuku na vysoké škole.
Abstract in different language: This dissertation attends to research of chosen processes in the real gases. It deals with the description of the state behaviour of the chosen real gases using chosen state equations. The object of my dissertation is to compare this state equations and designate the areas theirs usability alternatively theirs advantages and limitations. On the strength of the comparison results there is formulated the end in my dissertation that the universal state equation does not exist for any gas and any area of application. Theoretical and practical finding that are mentioned in my dissertation serve as information for universities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
Prusak-ved..pdfPosudek vedoucího práce182,4 kBAdobe PDFView/Open
Prusak- opon..pdfPosudek oponenta práce190,12 kBAdobe PDFView/Open
Prusak - prot..pdfPrůběh obhajoby práce44,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.