Název: Sledování gamblerství u dětí a mladistvých
Další názvy: Monitoring of gambling habits of children and adolescents
Autoři: Melková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Prunner, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5562
Klíčová slova: gamblerství;hra;patologické hráčství;závislost;hazard;mládež;návyky;počitačové hry;legislativa hazardu
Klíčová slova v dalším jazyce: gambling;game;pathological gamership;addiction;hazard;youths;habits;computer games;legislation of hazard
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku gamblerství a mladistvých. Tato oblast je zatím v České republice velmi málo prozkoumaná. Je možné říci, že v dnešní době se zde hazardnímu hráčství věnuje jen malá pozornost. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do devíti kapitol. V první kapitole se věnuji vysvětlení základních pojmů spojených s gamblerstvím. Další kapitola je zaměřena na přesnější vymezení pojmu hra. Následující kapitola popisuje herní závislosti. V další kapitole se podrobněji vysvětluje pojem hazardní hra a druhy hazardních her. Legislativa hazardu je náplní pro kapitolu pátou. Šestá kapitola vysvětluje patologické hráčství a následující část práce se nazývá Fáze vývoje hráčských závislostí. Hry na počítačích je název kapitoly předposlední. Poslední kapitola teoretické části se zabývá spojením hry a mladistvých. V praktické části práce jsou rozebrány výsledky dotazníků, které vyplnily děti a mládež ve věku 10 ? 18 let z Plzně. Cílem této části práce bylo zjistit, jestli a jak často se tito jedinci zabývají, hraním na počítačích, hraním o peníze.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis focuses at the topic of gambling and youths. This area is very little mapped in Czech republic. Nowadays, not much attention is given to gambling. The thesis consists of two parts ? theoretical and practical. The theoretical part consists of nine chapters. In the first one I explain basic terms associated with gambling. The next chapter is focused on defining the term game. The following, third chapter describes addictions to games. In the fourth chapter the term hazard game and types of hazard games are explained. Legislation of hazard is the topic for fifth chapter. Sixth chapter describes pathological gamership and the following, seventh part is called Stages of development of gaming addictions. The eighth chapter deals with computer gaming and the last, nineth, is about the connection of young people with the game. The practical part contains analysis of the results I obtained from a questionnaire I gave to various groups of young people, who were aged 10 to 18 and lived in Pilsen. The goal of this part of my work was to find out if and how often do these people play games, either on the computer or for money.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Melkova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Melkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce888,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Melkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce741,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Melkova.pdfPrůběh obhajoby práce553,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5562

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.