Title: Animoterapie a její dopady na rozvoj schopností a sociálních dovedností klienta
Other Titles: Animal-assisted therapy and its impacts on clients´ development of abilities and social skills
Authors: Filippová, Pavlína
Advisor: Štainigl, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5614
Keywords: animoterapie;zooterapie;terapie za asistence zvířat;delfinoterapie;hiporehabilitace;canisterapie;felinoterapie;sociální dovednosti
Keywords in different language: animal-assisted therapy;dolphin-assisted therapy;horse-assisted therapy;dog-assisted therapy;cat-assisted therapy;social skills
Abstract: Animoterapie je léčba za pomoci zvířat. Využívání zvířat pro léčbu má poměrně dlouhou historii, ale moderní historie animoterapie je velice krátká a její počátek se datuje do 60. let 20. století. Animoterapii můžeme dělit podle mnoha hledisek na různé druhy. S touto metodou jsou však spojeny i některé problémy. Animoterapii lze provádět i v ústavních zařízeních. Má zde význam jak pro klienty, tak i pro personál. V ústavech funguje animoterapie buď jako rezidentní nebo návštěvní program. Rezidentní znamená, že zvíře žije přímo v ústavu. Při návštěvním programu dochází do zařízení někdo zvenčí, nejčastěji dobrovolník. V práci se zabývám hlavně možnostmi ovlivňování sociální stránky osobnosti klienta animoterapií. Výhodná je např. při rozvoji komunikace, sebevědomí, empatie a sociální přizpůsobivosti. Uplatní se i při zlepšování sociálních dovedností lidí s nějakým druhem postižení, ať už mentálním, tělesným nebo smyslovým. Ne každé zvíře je vhodné pro každého klienta nebo pro každý problém, proto jsou v práci popsány i možnosti animoterapie podle zvířecího druhu. Ani otázka věku není zanedbatelná a je proto podrobně rozpracována. Dále popisuji dva vybrané projekty, které podle mě stojí za pozornost. Jedním je projekt Pejsek ? jedná se o resocializační program zaměřený primárně na mladistvé delikventy. Druhým projektem je delfinoterapie pro děti z dětských domovů ? jedná se o nový projekt organizace Anitera a v ČR je ojedinělý. Ve výzkumné části jsem formou dotazníků zjišťovala, jak se liší zkušenosti canisterapeutů, lidí, kteří se psem canisterapii nedělají a lidí bez psů, s možností rozvoje sociální stránky osobnosti člověka. Tento výzkum ukázal, že právě canisterapeuté jsou o schopnostech psů přesvědčeni více, než lidé, kteří canisterapii se psem neprovozují. Lidé, kteří psa nemají, odpovídali nejpesimističtěji.
Abstract in different language: Animal-assisted therapy is special kind of medical treatment with the help of animals. Despite the utilization of animals for medical purposes has quite long history, the modern version of this method?s history is much shorter. The first attempts were made around the sixties. Animal-assited therapy can be divided into various types in many ways. Nevertheless, this method has certain deficiencies. Animal-assisted therapy can be performed in medical institutions, where it serves not only the patients, but also the staff.The therapy is done in two ways: the ?residential? or the ?visiting? program. Residential program means that the animal lives in the institution, while the visiting program means that the animal is brought to the institution from another place, most likely by some volunteer interested or educated in this field. In this thesis I focus mostly on the effects of animal-assisted therapy on social aspects of personality of single person ? a client. It has positive effects on development of communication, self-reliance, empathy and social adaptability. It can be applied to improve social skills of all disabled people, no matter if mentally, physically or sensorially challenged. However, not every animal is suitable for everyone or any problem, and that is why this thesis describes types of animal-assisted therapy with different kinds of animals. The question of age is also a relevant topic, so it is defined here too. I devoted the nex part of work to study of two selected projects, which are worthy of attention. First project named ?Pejsek?, which is re-socializing program primarily focused on young delinquents. The other project is dolphin-assisted therapy for children from orphanages ? it is a new project of organization called ?Anitera? and it is unique in Czech Republic. I conducted a research using questionnaires, where I investigated the experiences of therapists involved in dog-assisted therapy, dog owners not involved in dog-assisted therapy and people without dogs, regarding the possibility of improvement of the social aspects of human personality. This research proved that therapists using dogs are more sure about special abilities of dogs than people who do not do dog-assisted therapy. People who do not have dogs replied most pessimistically.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace finalni podoba 2003 2.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Fillippova PV.pdfPosudek vedoucího práce24,37 kBAdobe PDFView/Open
Filippova OP.pdfPosudek oponenta práce30,39 kBAdobe PDFView/Open
filipova O.pdfPrůběh obhajoby práce7,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.