Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtainigl, Petr
dc.contributor.authorNeradová, Lada
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:45:57Z
dc.date.available2011-06-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:45:57Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-28
dc.identifier48798
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5615
dc.description.abstractTato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji vymezení pojmu rodina, který považuji za stěžejní vzhledem k tématu práce. V teorii se zaměřuji také na historii náhradní rodinné péče, která je velice bohatá a poskytne nám širší pohled na danou problematiku. Následně se také věnuji systému náhradní rodinné péče v České Republice a jeho jednotlivým formám. Dále jsem se věnovala profesionální pěstounské péči u nás a v zahraničí. Nejprve jsem podrobněji popsala náš systém profesionální pěstounské péče včetně cílových skupin a osobnosti pěstouna, a následně jsem se věnovala vybraným zemím. Každá země má svá specifika, která jsem se snažila vystihnout. Praktická část je zaměřena znalosti a postoje odborníků z oblasti náhradní rodinné péče k této pěstounské péči. Formou dotazníku a rozhovoru jsem získala potřebné informace, abych mohla zhodnotit své hypotézy a odpovědět si na výzkumnou otázku.cs
dc.format51 s. (85 468 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectnáhradní rodinná péčecs
dc.subjectprofesionální pěstounská péčecs
dc.subjectosvojenics
dc.subjectČeská republikacs
dc.titleProfesionální pěstounská péče v systému náhradní rodinné péčecs
dc.title.alternativeProfessional foster care in the foster care systemen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the definition of family, which I regard as central theme of the work. The theory also focuses on the history of foster care, which is very rich and gives us a broader perspective on the issue. Subsequently, I devote foster care system in the Czech Republic and its various forms. Then I devoted to professional foster care in the Czech Republic and also abroad. At first I describe our professional foster care system, including target groups and foster personality, and then I devoted to selected countries. Each country has its specificities, which I tried to grasp. The practical part is focused knowledge and attitudes of professionals in the field of foster care to this foster care. Through questionnaire and interview, I obtained the necessary information so I can evaluate my hypothesis and answer the research question.en
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedfoster careen
dc.subject.translatedprofessional foster careen
dc.subject.translatedadoptionen
dc.subject.translatedCzech republicen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bp-Profesionalni pestounska pece.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Neradova PV.pdfPosudek vedoucího práce25,6 kBAdobe PDFView/Open
Neradova OP.pdfPosudek oponenta práce33,71 kBAdobe PDFView/Open
Neradova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.