Title: Rozvíjení klíčových kompetencí na Základní škole praktické v Duchcově
Other Titles: Progress of pivotal competencies on Primary (practical) school in Duchcov
Authors: Hoffmannová, Jana
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5620
Keywords: klíčové kompetence;lehké mentální postižení;rámcový vzdělávací program;rozvíjení;školní vzdělávací program;vzdělávání
Keywords in different language: pivotal competencies;mild mental disability;framework educational program;developing;school educational program;education
Abstract: Tato práce se zabývá klíčovými kompetencemi tak, jak jsou zapracovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání - příloze upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a následně pak ve Školním vzdělávacím programu - EMIL. Práce je rozdělena do dvou oblastí. První, teoretická, za pomoci literárních zdrojů, ujasňuje základní pojmy, jako jsou klíčové kompetence, Rámcový vzdělávací program, lehké mentální postižení či vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Druhá, praktická část se zabývá zapracováním klíčových kompetencí do Školního vzdělávacího programu a zpracováním poznatků a údajů týkajících se rozvíjení klíčových kompetencí získaných různými průzkumnými metodami v Základní škole (praktické) v Duchcově, Školní 1 a jejich zhodnocením.
Abstract in different language: This thesis addresses the pivotal competencies as Theky ar processed in the General educetional program for primary education - suplement for pupils with mild mental disabilities and susequently in the School educational program - EMIL. The fitst part, theoretical, with the help of literary sources, defines basic concepts such as pivotal competencies, General educational program, mild mental disability or education of pupils with mild mental disabilities. The second, practical part deals with the incorporation of pivotal competencies into the School curriculum and processing of knowledge of pivotal competencies acquired in different exploration methods in Primary school (practical) in Duchcov.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC212[1].pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Hoffmannova PV.pdfPosudek vedoucího práce35,27 kBAdobe PDFView/Open
Hoffmannova OP.pdfPosudek oponenta práce36,07 kBAdobe PDFView/Open
Hoffmannova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.