Název: Specifika trávení volného času u dětí a mládeže na Horažďovicku
Další názvy: Ways of leisure time spending of children and teenagers in Horažďovice region
Autoři: Stulíková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Zachová, Markéta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5623
Klíčová slova: volný čas;životní styl;zájmy;rodina;výchova;děti;mládež
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure time;lifestyle;interests;family;education;chlildren;teen-agers
Abstrakt: Cílem teoretické části práce bude na základě odborné literatury vymezit pojem volný čas spolu s faktory, které ho nejvíce ovlivňují a to především u dětí a mládeže.Jako hlavní vlivy působící na způsob trávení molného času a životní styl dospívajících bude chrakterizována rodina, její funkce, poruchy těchto funkcí a prostředí, ve kterém vyrůstají. Ve výzkumné části budou poznatky z části teoretické aplikovány ve výzkumu u konkrétní cílové skupiny, tedy u dětí a mládeže na Horažďovicku. Výzkumu budou podrobeny hlavně jejich zájmy, způsob trávení volného času, příležitosti, které pro ralizaci svých zájmových aktivit mají a jejich nedostatky.
Abstrakt v dalším jazyce: On the basis of literature, in the theoretical part of the work the term of leisure time will be defined together with main factors which influence leisure time mostly for children and teenagers. As a main factor which influences the way how teenagers spend their free time, a family will be defined together with its functions and disturbances and environment in which teenagers grow up. In a research part of this work, information from the theoretical part will be used in a research in a specific target group of children and teenagers in Horažďovice region. The research will be focused especially on their interests, the way of spending their leisure time, opportunities and shortage teenagers have for realisations of their interests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_stulikova.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stulikova PV.pdfPosudek vedoucího práce39,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stulikova OP.pdfPosudek oponenta práce34,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stulikova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5623

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.