Název: Kreativní modely výuky německého jazyka jako cizího jazyka, se zaměřením na gramatiku
Další názvy: Creative models of teaching German language as a foreign language, focusing on grammar
Autoři: Merklová, Diana
Vedoucí práce/školitel: Krbůšková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5650
Klíčová slova: didaktika;gramatika;metoda;metodika;výukové metody;výukové modely
Klíčová slova v dalším jazyce: didactics;grammar;method;methodology;teaching methods;teaching models
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá kreativními výukovými modely německého jazyka jako cizího jazyka a specializuje se na gramatiku. V této práci jsou popsány nejen výukové modely, ale také metody užívané ve výuce cizího, v našem případě německého jazyka. Cílem je porovnat zvolené modely výuky cizího jazyka na určitém gramatickém jevu pomocí vytvořených tabulek a zmapovat tyto výukové modely prostřednictvím rozhovoru s učitelkou němčiny na vybrané Základní škole.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with models of creative teaching German language as a foreign language and specializes in grammar. In this work are described not only teaching models, but also the methods used in teaching foreign language in this case German. The aim is to compare the selected models of teaching foreign language at grammatical phenomenon using created tables and map these teaching models through interview with the German teacher at selected elementary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diana MERKLOVA - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
merklova_vp.pdfPosudek vedoucího práce261,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
merklova_op.pdfPosudek oponenta práce228,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
merklova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce110,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5650

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.