Název: Ebook jako prostředek jazykového vzdělávání
Další názvy: Ebook as a means of language learning
Autoři: Volf, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Salcman, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5654
Klíčová slova: e-book;čtečky e-booků;Amazon;iPad;jazyk;vyučování
Klíčová slova v dalším jazyce: e-book;e-book readers;Amazon;iPad;language;education
Abstrakt: Tato práce se zabývá tematikou nově příchozího média - E-Booku. Popisuje vznik a vývoj elektornických knih, charakterizuje jejich formáty a zmiňuje se o audioknihách. V práci je dále pojednáno o nejdůležitějších přístrojích, které čtení těchto knih umožnují. Detailně jsou zde rozebrány jejich funkce a popsána práce s nimi. Práce dále uvádí výhody a nevýhody plynoucí z těchto informací a zkoumá možnosti zavedení E-Booku do výuky nebo jazykového vzdělávání obecně. Byly vyprácovány příkladové hodiny, které dokládají praktické využití tohoto media ve výuce. Byl zhotoven dotazník, jehož výsledky poukazují na informovanost české společnosti o této problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the topic of a newcomer media - E-book. It describes the history, creation and development of e-books, characterizes their format and a mention of audiobooks. The thesis contains information about the most important e-book readers which allow reading of these books. Their functions and work with them is analyzed in detail. Part of this thesis is dedicated to the advantages and disadvantages resulting from these pieces of information and to the possibility of introduction of E-books into the lessons or teaching languages in general. Example lessons which illustrate the usage of this medium in teaching have been worked out. A questionnaire whose results demonstrate the awareness of the Czech society of this topic has been also compiled.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_VOLFZ.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volf_vp.pdfPosudek vedoucího práce295,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volf_op.pdfPosudek oponenta práce293,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volf_obh.pdfPrůběh obhajoby práce116,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5654

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.