Název: Vliv uzavřené hranice na fytocenózy lidských sídel na příkladu obce Domažlice
Další názvy: Influence of close border in phytocenosis in the settlement - a case study in Domažlice
Autoři: Viová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5659
Klíčová slova: botanický průzkum;Domažlice
Klíčová slova v dalším jazyce: botanical research;Domažlice
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá ruderální flóry města Domažlice. Výzkum byl prováděn od července 2011 do června 2012. Celkem zde bylo nalezeno 367 druhů rostlin, které spadají do 82 čeledí. Nejvyšší počet zástupců měla čeleď Asteraceae (51), dále pak Rosaceae (29), Fabaceae (24) a Poaceae (21). Jednotlivé druhy rostlin byly hodnoceny dle ekologických nároků na světlo, teplo, pH, vlhkost a salinitu. U rostlin byla také zkoumána jejich životní strategie, životní forma, ohroženost, invazivnost a jejich původnost. V samotném závěru práce byla porovnávána flóra města Kdyně s rostlinami města Domažlice.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on studies of ruderal flora in the Domažlice town. Research was realized from July 2011 to June 2012. In town was found 367 kinds of plants. These plants belong to 82 families. The highes number of representatives had family of Asteraceae (51), then (29), Fabaceae (24) a Poaceae (21). Plants were evaluated according to their ecological requirements for light, heat, pH, humidity and salinity. Plants was determined by their life strategies , life form, vulnerability, invasive and their origin. At the end of work we can found compared Domažlice with plants of Kdyně.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KBI) / Bachelor´s works (DBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_VIOVA.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Viova v.pdfPosudek vedoucího práce867,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Viova op.pdfPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Viova pr.pdfPrůběh obhajoby práce570,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5659

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.