Title: Řasová a sinicová flóra Výškovického potoka v Slavkovském lese
Other Titles: Algal flora of the brook Výškovický brook in the forest Slavkovský les
Authors: Červená, Lucie
Advisor: Vágnerová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5666
Keywords: Bacillariophyceae;Výškovický potok;druhová diverzita;pH;vodivost;teplota;sezónní dynamika
Keywords in different language: Bacillariophyceae;Výškovický brook;species diversity;pH;conductivity;temperature;seasonal dynamics
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá řasovou a sinicovou flórou Výškovického potoka. V práci je uveden soupis všech nalezených druhů, jejich diverzita a sezónní dynamika. Výsledky byly porovnány s výsledky výzkumů jiných lokalit, zabývajících se problematikou algologické flóry potoků.
Abstract in different language: This bachelor work deals with algal and cyanobacterial flora of Výškovický brook. There is a list of all found species, their diversity and seasonal dynamics. The results were compared with results of other research sites dealing with the issues of Phycological flora brooks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Lucie Cervena.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Cervena v.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Cervena op.pdfPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Cervena pr.pdfPrůběh obhajoby práce614,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.