Název: Srovnávací studie ruderální flóry Blovic v okrese Plzeň-jih
Další názvy: Comparative Study of Ruderal Flora in Blovice city
Autoři: Kokošková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5672
Klíčová slova: Blovice;ruderální flóra;1975 - 2011
Klíčová slova v dalším jazyce: Blovice;ruderal flora;1975 - 2011
Abstrakt: Svůj výzkum ruderální flóry Blovic jsem prováděla na již zpracovaném území a práce byla stavěna na třech napsaných pracech (Nygrýnová 1975, Mukenšnáblová 1995, Strejčková 2005), kdy docházelo k porovnávání dosažených výsledků. Díky porovnání předchozích výsledků se počet nalezených rostlinných druhů stabilizoval, ačkoliv doba na poslední sledované období byla krátká. Určitě by nebylo špatné se po nějaké době vrátit k tomuto tématu, už jen z toho důvodu, že dochází ke stále častějším rekonstrukcím a přestavbám v městě Blovice. V mapovaných obdobích docházelo ke změnám, jedná se jak o vymizení rostlinných druhů, tak i o nalezení nových druhů. Může to být důsledek šíření nových druhů, zplaňování, ale určitě i větší informovanost, vzdělanost a dostupnost materiálů v tomto oboru. Nicméně tento fakt jistě podporuje i rozvoj samotného města.
Abstrakt v dalším jazyce: I made my research ruderal flora Blovice with the already processed and the work was built on three written works (Nygrýnová 1975, Mukenšnáblová 1995, Strejčková 2005), when there was a comparison of results. The number of plant species found stabilized but thanks to previous results comparing, although at the time of the last reporting period was short. It would not be bad after some time returning to the subject, if only it will leads to more frequent reconstruction and rebuilding in the city Blovice. In mapped seasons there have been changes, this is how the disappearance of plant species, as well as finding new species. It may be a consequence of the spread of new species, but certainly greater awareness, education and availability of materials in this field. However, this fact certainly supports the development of the city itself.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace PDF.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokoskova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokoskova op.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kokoskova.pdfPrůběh obhajoby práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5672

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.