Název: Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Uniodae) ve dvou rybnících: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník
Další názvy: The current status of the population of mussels (Bivalvia, Unionidae) i two fish ponds: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník
Autoři: Jandáková, Miriam
Vedoucí práce/školitel: Duras, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5678
Klíčová slova: unionidae;Velký Bolevecký rybník;Třemošenský rybník;anodonta;unio;hustota populace;preference mikrohabitatů;délková struktura;velikostní poměr
Klíčová slova v dalším jazyce: unionidae;Velký Bolevecký pond;Třemošenský pond;anodonta;unio;population density;mikrohabitat preference;lenght structure;size rate
Abstrakt: Tato práce zkoumala populaci mlžů na dvou lokalitách na okraji města Plzně. Velký Bolevecký rybník je významnou rekreační lokalitou, na které byla prováděna biomanipulace s aplikací chemických látek. Třemošenský rybník je menší rybník s nízkou rybí obsádkou a bohatou vegetací vodních makrofyt. Mlži byli sbíráni v letním období 2010 v transektech vytyčených provazem ručně při potápění na nádech. Nalezení jedinci byli určeni, změřeni, dále byla zaznamenána hloubka a vzdálenost od břehu v místě nálezu, typ substrátu a vegetace. Ze zjištěných dat byla vyhodnocena hustota a početnost populací, délková struktura populací všech druhů na obou lokalitách, velikostní poměry lastur a preference mikrohabitatů. Na lokalitě Velký Bolevecký rybník byly zjištěny tři druhy. Poměrně běžná Anodonta anatina, zvláště chráněný a kriticky ohrožený Unio tumidus a silně ohrožená A. cygnea. Ve Třemošenském rybníku se vyskytovala pouze A. anatina. Délková struktura na jednotlivých lokalitách byla rozdílná a bylo zjištěno kolísání populace. Na Velkém Boleveckém rybníku byla zaznamenána absence středně velkých mlžů rodu Anodonta. Preference mikrohabitatů byla zkoumána jen na Velkém Boleveckém rybníku. U jednotlivých rodů byly zjištěny rozdílné nároky na stanoviště. Unio preferuje místa s porostem Eleocharis sp. S hloubkou 0,55-1 m a vzdáleností od břehu do 25 m. Anodonta preferuje hluboké bahno, porost Myriophyllum sp. a hloubku minimálně 2 m.
Abstrakt v dalším jazyce: This study examinated population of molluscs in two localities on the outskirts of the city of Pilsen. Big Bolevec pond is important recreational locality, where was made biomanipulation with application chemicals. Třemošenský pond is small pond with low fish population and plentiful vegetation of freshwater macrophyte. Molluscs were picked up during summer 2010 by hand at free-diving in transects, that were marking with rope. Found individuals were determinated and meansured, depth and distance of shore, type of substrate and vegetation in the place of discovery was also noted. From the collected data were evaluated density and abundace of populations, lenght structure of populations in both localities, shell size rates and mikrohabitat preferences. In Big Bolevec pond were founded three species of molluscs. Relatively common Anodonta anatina, especially protected and critically endangered Unio tumidus and heavily endangered A. cygnea. In Třemošenský pond was only A. anatina. Shell lenght structure was different in the each of the locality and was found fluctuation of population. In Big Bolevec pond were missing medium-size bivalves of Anodonta. Mikrohabitat preferences were studied only in the Big Bolevec pond. Were noted differences preferences of mikrohabitat between species Unio and Anodonta. Unio prefers places with Eleocharis sp., depht 0.55-1 m and distatnce of the shore to 25 m. Anodonta prefers deep mud, Myriophyllum sp. and minimum depht 2 m.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jandakova BP.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jandakova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jandakova op.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jandakova.pdfPrůběh obhajoby práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5678

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.