Title: Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Malesicích, mapové listy : Stříbro 1 - 2/4 a Stříbro 0 - 2/3
Other Titles: Mapping of ruderal Flora in Plzeň city - Plzeň Malesice, map grids: Stříbro 1 - 2/4 and Stříbro 0 - 2/3
Authors: Bezuchová, Markéta
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5682
Keywords: ruderální flóra;invazní druhy;mapové listy;mapované území
Keywords in different language: ruderal flora;invasive species;map lists;mapped area
Abstract: Tato bakalářská práce byla zaměřena na studium ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazivní druhy na vymezeném území Stříbro 1 ? 2/4 a Stříbro 0 ? 2/3. Mapové listy představují část obce Malesice, které jsou 9. městským obvodem města Plzně. Bakalářská práce byla zadána pro školní rok 2010/ 2011 a samotná studie probíhala ve vegetačním období 2011. V mapovaném území bylo nalezeno celkem 279 druhů vyšších rostlin, z toho 28 druhů dřevin. Cílem studie bylo pořízení druhového soupisu rostlin v dané lokalitě (Příloha 1). Z druhového soupisu byla provedena analýza vybraných ekologických nároků jednotlivých druhů rostlin. Byla sledována původnost, životní formy, životní strategie a nároky na světlo, teplo a vlhkost rostlinných druhů. Invazních druhů rostlin se v dané lokalitě vyskytovalo celkem 10, z toho 2 druhy dřevin a 8 druhů bylin. Největší zastoupení vykazovaly trnovník akát (Robinia psedacacia), Třapatka srstnatá ( Rudbeckia hirta) a turanka kanadská (Conyza canadensis). Z druhů vzácných pro ruderální flóru byly zmapovány 2 druhy: prlina rolní (Lycopsis arvensis) a hulevník nejtužší (Sisymbrium strictissimum).
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on the study of ruderal flora with a special respect to invasive species on the mapped area Stříbro 1 ? 2/4 and Stříbro 0 ? 2/3. Mapped lists represent the part of the village Malesice which is 9th district of the city of Pilsen. The Bachelor thesis was assigned for the school year of 2010 ? 2011 and the study itself took place in the growing season of the year 2011. There were found 279 species of higher plants including 28 species of timber in the mapped area. The aim of the study was the acquisition of the list of vegetative species in the mapped area. (Attachment 1). The analysis of each vegetative species was based on the list. The originality, life forms, life strategies and ecological claims of vegetative species were examed. There were found 10 invasive species, there of were two species of threes and 8 species of herbs in the mapped area. The highest presence of Robinia pseudacacia, Rudbeckia hirta and Conyza canadensis was discoverd in the area. Two rare species occur in the mapped area: Lycopsis arvensis and Sisymbrium strictissimum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka Marketa Bezuchova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
Bezuchova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Bezuchova op.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Bezuchova.pdfPrůběh obhajoby práce958,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.