Název: Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Malesicích, mapové listy : Stříbro 1 - 2/4 a Stříbro 0 - 2/3
Další názvy: Mapping of ruderal Flora in Plzeň city - Plzeň Malesice, map grids: Stříbro 1 - 2/4 and Stříbro 0 - 2/3
Autoři: Bezuchová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5682
Klíčová slova: ruderální flóra;invazní druhy;mapové listy;mapované území
Klíčová slova v dalším jazyce: ruderal flora;invasive species;map lists;mapped area
Abstrakt: Tato bakalářská práce byla zaměřena na studium ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazivní druhy na vymezeném území Stříbro 1 ? 2/4 a Stříbro 0 ? 2/3. Mapové listy představují část obce Malesice, které jsou 9. městským obvodem města Plzně. Bakalářská práce byla zadána pro školní rok 2010/ 2011 a samotná studie probíhala ve vegetačním období 2011. V mapovaném území bylo nalezeno celkem 279 druhů vyšších rostlin, z toho 28 druhů dřevin. Cílem studie bylo pořízení druhového soupisu rostlin v dané lokalitě (Příloha 1). Z druhového soupisu byla provedena analýza vybraných ekologických nároků jednotlivých druhů rostlin. Byla sledována původnost, životní formy, životní strategie a nároky na světlo, teplo a vlhkost rostlinných druhů. Invazních druhů rostlin se v dané lokalitě vyskytovalo celkem 10, z toho 2 druhy dřevin a 8 druhů bylin. Největší zastoupení vykazovaly trnovník akát (Robinia psedacacia), Třapatka srstnatá ( Rudbeckia hirta) a turanka kanadská (Conyza canadensis). Z druhů vzácných pro ruderální flóru byly zmapovány 2 druhy: prlina rolní (Lycopsis arvensis) a hulevník nejtužší (Sisymbrium strictissimum).
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on the study of ruderal flora with a special respect to invasive species on the mapped area Stříbro 1 ? 2/4 and Stříbro 0 ? 2/3. Mapped lists represent the part of the village Malesice which is 9th district of the city of Pilsen. The Bachelor thesis was assigned for the school year of 2010 ? 2011 and the study itself took place in the growing season of the year 2011. There were found 279 species of higher plants including 28 species of timber in the mapped area. The aim of the study was the acquisition of the list of vegetative species in the mapped area. (Attachment 1). The analysis of each vegetative species was based on the list. The originality, life forms, life strategies and ecological claims of vegetative species were examed. There were found 10 invasive species, there of were two species of threes and 8 species of herbs in the mapped area. The highest presence of Robinia pseudacacia, Rudbeckia hirta and Conyza canadensis was discoverd in the area. Two rare species occur in the mapped area: Lycopsis arvensis and Sisymbrium strictissimum.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka Marketa Bezuchova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezuchova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezuchova op.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezuchova.pdfPrůběh obhajoby práce958,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5682

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.