Název: Historie Zoologické a botanické zahrady města Plzně
Další názvy: History of the Zoological and botanical gardens city of Pilsen
Autoři: Hyrátová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5704
Klíčová slova: spolek IRIS;časopis IRIS;teraristika;akvaristika;botanická zahrada;import zvířat;export zvířat;environmentální výchova;Park kultury a oddechu;ZOO IRIS
Klíčová slova v dalším jazyce: association IRIS;magazin IRIS;terraristums;akquariums;botanical garden;import of animals;export of animals;environmental education;Park of culture and rest;ZOO IRIS
Abstrakt: Tato práce se zabývá historii Zoologické a botanické zahrady města Plzně. V první části shrnuje dějiny spolku IRIS, přátel akvaristiky a teraristiky v Plzni. Ten působil od roku 1901 a od roku 1926 se stal zřizovatelem první zoologické zahrady v Plzni. Vznikla u bývalé vojenské plovárny v Doudlevcích, pod názvem Zoologická zahrada ,,IRIS?. Až do roku 1953 byla spravována spolkem IRIS, který byl v této době na nátlak komunistického režimu rozpuštěn. Zoologická zahrada přešla pod správu Jednotného národního výboru a od roku 1958 fungovala v rámci Parku kultury a oddechu v Plzni. Mezi nejzajímavější zvířata, která chovala zahrada za svého působení v Doudlevcích, patří například lvi (za 2. sv. války), opice nebo pumy, u kterých v roce 1961 vypukla nebezpečná nákaza antraxu, a zahrada musela být pro veřejnost uzavřena. Znamenalo to její faktický konec a začátek budování zahrady nové. Nová Zoologické zahrady v Plzni začala postupně vznikat na Lochotíně, vedle přírodního amfiteátru a slavnostně byla otevřena v říjnu 1963. Na novém místě měla pro svůj rozvoj k dispozici přes 50 ha půdy. Rozloha expozice činila v roce 1963 pouze 1ha. Postupem času se zoologická zahrada rozrůstala. Stavěly nové salaše, budovaly cesty, vznikaly nové expozice atd. V roce 1981 se Zoologická zahrada v Plzni odtrhla od Parku kultury a oddechu a spojila se v jeden celek se zahradou botanickou. Od té doby fungují společně. Přelomovým obdobím pro rozvoj zahrady, bylo několik prvních let po roce 1989. Do této doby chyběla v areálu základní potřebná vybavenost. Celý prostor zahrady i expozic potřebovala nutně nový vzhled. V období od roku 1990-1994 se v Zoologické a botanické zahradě postupně vyřešily největší problémy a přistoupilo se k některým dílčím změnám. Od roku 1996 došlo pod vedením ředitele Ing. Jiřího Trávníčka k postupné změně vzhledu expozic, zoologických i botanických, které nyní reprezentují nejnovější světové trendy. Zoologická zahrada se začala pod rukama nového ředitele rozrůstat o nové expozice (Česká řeka, Madagaskar,?), vytvořila si vlastní bohatý kulturní program, začala plně využívat prostory rekonstruovaného statku Lüftnerka a stala již po několikáté nejnavštěvovanějším místem v Západočeském kraji.
Abstrakt v dalším jazyce: This work engages in history of Pilsen´s ZOO and botanical garden. The first part summarizes the history of the association IRIS, aquarium and terrarium friends in the Pilsen. This association worked from 1901 to 1926 and became the founder of the first ZOO in Pilsen. It was created by former military outdoor swimming pool in Doudlevce and called ?ZOO IRIS?. Up to 1953 was managed by association IRICH which was canceled by communists. ZOO was managed by United National comittee and since 1958 by Park of culture and leisure in Pilsen. The most interesting animals during working in Doudlevce are lions, monkeys or cougars which in 1961 was infected with dangers infection anthrax. The ZOO had to be closed to the public. It meant final end start of the new ZOO. The new ZOO in Pilsen become was set in Lochotín nest to a natural amphitheater and was opened in October 1963. The new location had available to over 50 hectars of land. Exposition´s area had in 1963 only 1 hectare. Over time the ZOO has grown and was built a new hut, paths, expositions. In 1981, Pilsen Zoological Garden split from the Culture and Leisure Park and merged into one with the botanical garden. Since then, work together. The important age for expansion of ZOO were first years after 1989. By this time were facilities missing . The whole garden and expositions was needed to make a new look. In the period from 1990-1994 were in the Zoological and Botanical Gardens gradually solve the biggest problems and acceded to some partial changes. Since 1996 has been under the direction of Ing. Jiří Trávníček to change the look of expositions, zoological and botanical, which now represent the latest global trends. Zoo began under the hands of a new director to grow a new exposition (Czech River, Madagascar, ...), created own rich cultural program. Renovated farmhouse Lüftnerka was fully used and became the most visited place in the West Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Andra Hyratova.pdf1.pdfPlný text práce41,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hyratova V.pdfPosudek vedoucího práce79,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husova O.pdfPosudek oponenta práce53,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hyratova P.pdfPrůběh obhajoby práce22,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5704

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.