Název: Historie americké nezávislosti a její vliv v oblasti každodenního života
Další názvy: History of the American Independence and its Influence in the Area of Everyday Life
Autoři: Bečvářová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5714
Klíčová slova: kolonizace;život;práva;revoluce;svoboda;nezávislost
Klíčová slova v dalším jazyce: colonization;life;rights;revolution;freedom;independence
Abstrakt: Hlavním tématem této bakalářské práce je ukázat britskou kolonizaci v osmnáctém století a pozdější americký boj o nezávislost. Tato práce popisuje boj za americká práva, boj proti nespravedlnostem způsobeným ze strany Británie kolonistům a boj za americkou svobodu. Během této doby američtí obyvatelé a země samotná prošli úplnou přeměnou, ať už to byla přeměna politického systému, anebo osobní pocity lidí, tato přeměna vedla k utvoření nového státu a nové lidské společnosti. První část práce ukazuje život v amerických koloniích a jejich vládu a důvody, které vedly k americké revoluci a k vyhlášení samostatných nezávislých států. Druhá část této práce dokazuje, jak se během této doby změnila vláda v koloniích a s tím i spojený život amerických obyvatel a také dokazuje jak důležité dokumenty jako deklarace nezávislosti a ústava spojených států prakticky přes noc, změnily budoucnost milionům amerických lidí.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this undergraduate thesis is to show the British colonization in the eighteen century and the later American fight for independence. It shows the fight for the American rights, fight against the injustice caused by Britain and fight for the American freedom. During this time, the American inhabitants went through the complete change, whether it was the change of the political system or the change of personal feelings of people and this transformation led to the new state and to the new community of people. The first part the thesis shows the life in the American colonies and their government and the reasons which led to the American Revolution and to The Declaration of Independence. The second part of this thesis shows how the government was changed and along with it how changed the life of the American inhabitants. The second part shows how the important documents such as The Declaration of Independence and The Constitution of the United States changed the future of millions of people practically over a night.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA Thesis.pdfPlný text práce202,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becvarova V.pdfPosudek vedoucího práce777,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becvarova O.pdfPosudek oponenta práce713,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becvarova.pdfPrůběh obhajoby práce247,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5714

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.