Název: Sociální změny v 50.letech 20.století v USA
Další názvy: Social changes in the fifties of the 20th century in the USA
Autoři: Huclová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5717
Klíčová slova: 50. léta;feminismus;žena v domácnosti;sociální změny;móda;tradiční hodnoty;Rosa Parks;Marilyn Monroe;Margaret Sanger
Klíčová slova v dalším jazyce: 50s;feminism;woman in the household;social changes;fashion;traditional values;Rosa Parks;Marilyn Monroe;Margaret Sanger
Abstrakt: Hlavním tématem bakalářské práce jsou padesátá léta dvacátého století ve Spojených Státech Amerických. Cílem práce je přiblížit čtenáři sociální dění v této dekádě, konkrétně oslabení společenského postavení žen a jejich masivní návrat do domácnosti. Práce je rozdělená do tří částí, tedy kapitol, z čehož každá část se dále dělí do několika podkapitol. První část je zaměřena na historii boje žen za rovnoprávnost. Zabývá se jak osvícenstvím, tak feminismem a snaží se zachytit hlavní momenty z těchto období. Na kapitolu navazuje druhá část, která se věnuje hlavnímu tématu práce, tedy změně sociálního postavení žen v padesátých letech. Snaží se čtenáři prezentovat tuto změnu a popsat všechny aspekty, které ji zapříčinily, včetně hromadných sdělovacích prostředků, poválečné populační exploze a rozvoje předměstí. Kapitola poukazuje na vzdělání žen v padesátých letech, módu a rovněž se snaží nastínit veškeré inovační prostředky, které měly za úkol ulehčit práci ženám v jejich staronové pozici. Poslední část se zabývá významnými ženami padesátých let, které nepodlehly sociálnímu proudu a nestaly se příkladnou ženou v domácnosti. Snaží se nastínit jejich výjimečnost a tím důvod zařazení jejich jmen do této bakalářské práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The main object of this undergraduate thesis is the nineteen fifties in the United States of America. The aim of the thesis is to familiarize the reader with social events in this decade, namely the weakening of the social status of women and their massive return to home. The whole thesis is separated into three major parts, namely the chapters and each chapter is divided into several sub-chapters. The first part focuses on the history of women?s struggle for equality. This chapter deals both the Enlightenment and feminism and simultaneously tries to capture the main moments of these seasons. This chapter follows the second part, which deals with the main theme of the thesis, namely the change of the social status in the nineteen fifties. It tries to present this change to the reader and describe all the aspects that caused it, including the mass media, baby boom and the development of suburbs. The chapter points on the education of women and fashion in the nineteen fifties, and also seeks to outline all innovations that were developed to help facilitate the work of women in their now new, modernistic role of housekeepers. The last part deals with the important women of the nineteen fifties who did not succumb to the new social pressures at play at this time, thus eschewing the need to become an exemplary housewife. The chapter tries to describe the uniqueness of these women and thereby explain the inclusion of their names in this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA Thesis.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Huclova V.pdfPosudek vedoucího práce756,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Huclova O.pdfPosudek oponenta práce593,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Huclova.pdfPrůběh obhajoby práce250,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5717

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.