Název: Vyjadřování vidu v angličtině a jeho srovnání s češtinou
Další názvy: The expression of the verbal category of aspect in English with respect to Czech
Autoři: Zítková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Petrlíková, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5745
Klíčová slova: vid;dokonavost;nedokonavost;telická a atelická slovesa;průběhová slovesa;sémantika;morfologie;klasifikace sloves;analýza;srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: aspect;perfect verbs;imperfect verbs;telic and atelic verbs;continuous;progressive verbs;semantics;morphology;classification of verbs;analysis;comparison
Abstrakt: Tato práce se zabývá vyjadřováním slovesné kategorie vidu v angličtině ve srovnání s češtinou. Teoretická část pojednává o této lingvistické kategorii v češtině, kde jsou dva hlavní vidy, dokonavý a nedokonavý. Dále jsou popsány anglické perfektivní a průběhové tvary, jako protějšky k českému vidu, které ale odkazují k dosti odlišné mimojazykové skutečnosti. Nakonec je zde uvedeno pár možností, jak v angličtině vyjádřit české pojetí vidu. Kromě teoretické části, která čerpá z odborné literatury, práce zahrnuje analýzu 301 ukázek z knihy Harry Potter a Relikvie smrti od J.K.Rowling. Výsledky analýzy jsou prezentovány v šesti digramech, kde jsou uvedeny hodnoty jak procentuální, tak číselné. Dokonavý vid je vyjádřen anglickou prostou slovesnou formou v 68% případů, nedokonavý v 63%. Dalším hlediskem analýzy byla anglická telická a atelická slovesa, která prokázala mnohem větší souvislost s českým videm; telická slovesa odpovídala 86% českým dokonavým slovesům, atelická odpovídala 85% českým nedokonavým slovesům. Ve 13% případů byl český dokonavý vid vyjádřen anglickým perfektivním tvarem, nedokonavý byl vyjádřen průběhovým dokonce pouze v 8% případů. Potvrdilo se, že angličtina nerozlišuje mezi českým videm a tato kategorie má v obou jazycích odlišné pojetí.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate thesis deals with the expression of the verbal category of aspect in English with respect to Czech. The work contains the theoretical background and the analysis of individual excerpts. First, the theoretical background focuses on the description of this linguistic category in Czech. There are two main aspects, perfect and imperfect, which are relatively easily recognizable. Secondly, the conception of aspect in English is mentioned; as distinctively different from the Czech. Perfect and progressive (or continuous) aspects occur in English; however, their meaning does not correspond to the Czech. Finally, few possibilities of how English could express Czech conception of aspect are mentioned. The analysis explores 301 excerpts from the book Harry Potter and the Deathly Hallows by J.K.Rowling (2007) and its Czech translation by Pavel Medek (2008). The results of the research are provided in six diagrams, with both the percentage and numeral count. It was confirmed that the English does not distinguish between Czech perfect and imperfect aspect; perfect aspect is expressed by a simple verb form in 68% of examples and imperfect one in 63% of them. On the other hand, there is a significant connection between telic/perfect (86%) and atelic/imperfect (85%) verbs, which was the next viewpoint of the analysis. Czech perfect aspect is expressed by English perfect form in 13% of excerpts; Czech imperfect aspect corresponds to English progressive form just in 8 % of excerpts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zitkova_Thesis.pdfPlný text práce565,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitkova V.pdfPosudek vedoucího práce728,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitkova O.pdfPosudek oponenta práce846,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitkova.pdfPrůběh obhajoby práce257,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5745

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.