Název: Ostrost obrazu v digitální fotografii
Další názvy: Sharpness of image in digital photography
Autoři: Hladký, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kocur, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5759
Klíčová slova: hloubka ostrosti;DSLR;SLT;zaostřovací rovina;rozptylový kroužek;autofokus;doostřování;grafický editor
Klíčová slova v dalším jazyce: depth of field;DSLR;SLT;focal plane;circle of confusion;autofocus;sharpening;graphic editor
Abstrakt: Jedním z úkolů této bakalářské práce je objasnění nejdůležitějších pojmů spojených s ostrostí obrazu v digitální fotografii, jako je například hloubka ostrosti. Další významnou kapitolou je charakterizování principů, na kterých pracují ostřící systémy DSLR fotoaparátů. Součástí této práce je také otestování vlivu předsklopení zrcátka na ostrost fotografie. Specifikací chyb spojených s ostrostí a možnostmi jejich nápravy či vyvarování se zabývá samostatná kapitola. Obsáhlá kapitola je věnována pojmu doostřování. To je spojeno jak s doostřováním ve fotoaparátu, tak v grafických editorech.
Abstrakt v dalším jazyce: One of the goals of this bachelor thesis is to clarify the most important terms related to the sharpness of image in digital photography, such as depth of field. Further significant chapter is characterization of principles that focusing systems DSLR of cameras working on. Part of this paper is to test of effect Mirror lock-up of image sharpness. The specification of mistakes committed by focusing and their correction or avoid is engaged in a separate chapter. The extensive chapter is dedicated to the term sharpening. It is associated with both to sharpen the camera and in a graphical editor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Hladky_Ostrost obrazu v digitalni fotografii.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hladky - ved..pdfPosudek vedoucího práce70,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hladky-BP-posudekoponenta.pdfPosudek oponenta práce643,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hladky - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5759

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.