Název: Možnosti a využití programu Edubase ve výuce
Další názvy: Possibilities and use of the Edubase program in education
Autoři: Pech, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Vrbík, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5761
Klíčová slova: Edubase;vzdělávání;moderní výuka;e-learning;výukový software
Klíčová slova v dalším jazyce: Edubase;education;modern teaching;e-learning;educational software
Abstrakt: Cílem této práce bylo charakterizovat program EduBase a ukázat možnosti a využití tohoto velmi zajímavého, českého produktu ve výuce. První část posloužila jako uvedení do problematiky v souvislosti s nástupem moderních technologií do oblasti vzdělávání. Ve druhé části jsem se věnoval charakteristice programu EduBase. Klíčovou informací pro mě byla filozofie programu, možnosti jeho použití a mezníky ve vývoji. Dále jsem se věnoval popisu konkrétních prvků, funkcí a procesů, se kterými se můžeme setkat. Samotný popis byl pro lepší názornost doplněn obrazovou dokumentací. Na předchozí část přímo navazuje kapitola třetí, ve které jsem popsal ukázkový výukový materiál. Materiál byl vytvořen v rámci zájmového kroužku Výpočetní technika, který vedu na jedné z plzeňských základních škol. Tento ukázkový výukový materiál je přiložen k této bakalářské práci jako příloha 1. Ve čtvrtém bodě jsem se zabýval případovou studií využití programu EduBase v rámci zájmového kroužku zmíněného v předchozím bodě. Seznámil jsem čtenáře s náplní kroužku a podmínkami, v jakých s dětmi pracuji. Při popisu přípravy a práce při hodině jsem zdůraznil klíčové prvky tak, aby bylo zřejmé, ve kterých situacích a proč mi použití EduBase usnadnilo práci. Pátá a poslední část byla zaměřena na srovnání s konkurenčními produkty. Místo porovnávání desítek různých funkcí jsem se rozhodl vybrat pět různých typů elektronických materiálů a u každého typu materiálu jsem porovnal možnosti využití EduBase s jiným programem, který se pro tyto účely používá nejčastěji. Důvodem tohoto rozhodnutí byla faktická neexistence odpovídajícího konkurenta s ohledem na cílovou skupinu, se kterou jsem pracoval. Porovnání s ostatními autorskými nástroji a systémy by tak nezapadalo do kontextu práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor thesis was to characterize the EduBase program and show the possibilities and use of this very interesting Czech product in education. The first part served as an introduction to the problems in connection with the advent of modern technologies in education. Second part is devoted to the characteristics of the EduBase. The key information for me was the philosophy of the program, the possibilities of its use and milestones in development. I also added a description of specific features, functions and processes with which we meet. The very description has been provided with illustrative visual documentation. After the previous section directly follows the third chapter in which I described a sample education material. The material was created for the Information Technology hobby activity, which I lead in one of Pilsen primary school. This sample education material is attached to this thesis as Annex 1. In the fourth section, I dealt with a case study using the EduBase in hobby activity mentioned in the previous paragraph. I introduced work conditions in which children work and their common activities. In describing the preparation and work in lesson, I pointed out the key elements to make clear in which situations and why I use EduBase for teaching in the easier way. The fifth and last part was focused on a comparison with competitive products. Instead of comparing dozens of different functions, I decided to choose five different types of electronic materials, for each type of material I compared the possibility of using the EduBase and then another program, which is for these purposes used most often. The reason for this decision was the absence of real competitor with regard to the target group which I worked with. Comparison with other systems and copyright tools would not fit into the context of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAP_Zdenek_Pech_2012.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pech - ved..pdfPosudek vedoucího práce98,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pech - opon..pdfPosudek oponenta práce125,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pech - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.