Title: Možné strategie při sanaci rodiny
Other Titles: Possible strategies of Improvement of the family
Authors: Pavelková, Lucie
Advisor: Matoušek, Oldřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5790
Keywords: sanace rodiny;sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;uživatel;multidisciplinární spolupráce;případová konference;rodinná konference;sociální pracovník;neziskové organizace
Keywords in different language: Improvement of the family;social activation services for the families with the children;client;multidisciplinary cooperation;case management;family conference;social worker;nonprofit organizations
Abstract: Diplomová práce se snažila rozšířit povědomí o službě sanace rodiny, jejím významu a širokém využití. Zaměřila se na představení této služby v případech, kdy s rodinou pracuje pouze zařízení nabízející tyto služby, a dále v případech multidisciplinární spolupráce všech možných organizací a institucí skládající se z neziskového a státního sektoru. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsaná samotná služba sanace rodiny, formy spolupráce s ostatními složkami a legislativa vztahující se k dané službě. V praktické části jsou popsána zařízení, kde byl prováděn výzkum, výsledky výzkumu a možná doporučení pro praxi. Výzkum byl prováděn formou dotazníku a rozhovoru a byl zaměřen na zjišťování spokojenosti uživatele se službou sanace rodiny, jejich důvodů vyhledání této služby a jakou formou byla jejich situace řešena. Výzkum se snažil potvrdit nebo vyvrátit hypotézy týkající se nejčastějšího důvodu pro vyhledání služby, toho, kdo službu nejvíce využívá, a zda je rodinám přínosná multidisciplinární spolupráce. Výstupem diplomové práce je zjištění, že službu sanace rodiny více využívají rodiny, kdy o dítě pečuje pouze jeden rodič, dále že důvodem pro vyhledání této služby je nejistota v péči o dítě a že multidisciplinární spolupráci vnímají uživatelé jako přínosnou.
Abstract in different language: The goal of this diploma work is to spread the word about a service of Improvement of the family, its importance and widespread use. It focused on the describing of the service in cases when just one specialized institution works with the family and also on cases of multidisciplinary cooperation of all possible nonprofit or state organizations. The diploma work is divided into two parts ? theoretical and practical. In the theoretical part is described the service itself, forms of cooperation with other institutions and legislation relating to this service. In the practical part are described the organization, where the research was conducted, the results of the research and possible recommendation for practice. The research was conducted by questionnaire and interview and was focused on satisfaction of the clients with the service of Improvement of the family, their causes for searching this service and forms of solving their situation. The research tried to confirm or refute hypotheses regarding the most common reasons for seeking the service, those who use the service the most and whether the families benefit from multidisciplinary cooperation. It has emerged from the research that the service of Improvement of the family use more the families where only one parent take care of the child, then the reason for the searching the service is uncertainty of the parents in the child care and that multidisciplinary cooperation is perceived us beneficial.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Pavelkova.pdfPlný text práce5,24 MBAdobe PDFView/Open
pavelkova VP.pdfPosudek vedoucího práce15,23 kBAdobe PDFView/Open
pavelkova OP.pdfPosudek oponenta práce56,37 kBAdobe PDFView/Open
pavelkova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.