Název: Kompenzační a didaktické pomůcky při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se zrakovým a kombinovaným postižením předškolního a mladšího školního věku
Další názvy: Compensation and teaching aids in the education of children with special educational needs with visual and multiple disabilites preschool and early school age
Autoři: Vlasáková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5801
Klíčová slova: dítě se zrakovým postižením;poruchy zraku;podpora vývoje;kompenzační smysly;zrakové vnímání;didaktické pomůcky;specifické požadavky;výchova;vzdělávání;integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: children with visual disabilities;visual disturbances;support the development;compensatory senses;visual perception;eaching aids;specific requirements;education;training;integration
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá didaktickými a kompenzačními pomůckami pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením předškolního a mladšího školního věku, jež jsou při výchově a vzdělávání těchto dětí nepostradatelné. Výsledky získané tímto průzkumem považujeme za zajímavé a přínosné. Teoretická část práce přináší ucelený pohled na danou problematiku, zabývá se základními pojmy souvisejícími s poruchami zraku, specifiky v podpoře vývoje a edukací dětí se zrakovým postižením. K vypracování teoretické části byla využita současná literatura a odborné prameny. Experimentální část je zaměřena na současný stav pomůcek dostupných na trhu a analyzuje názory na množství, dostupnost, specifické požadavky a spokojenost uživatelů. Z výzkumných zjištění jsou vyvozena doporučení pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with didactical and compensatory aids for children with visual and multiple disabilities preschool and early school age who are in training and education of these children are indispensable. The results obtained in this survey we consider interesting and useful. The theoretical part gives a comprehensive view on the issue, deals with basic concepts associated with visual, specifics to support the development and education of children with visual impairments. To develop the theoretical part was used existing literature and expert sources. The experimental part is focused on the current status of devices on the market and analyzes the views on the quantity, availability, specific requirements and user satisfaction. The research findings are deduced recommendations for practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP moje.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vlasakova VP.pdfPosudek vedoucího práce35,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vlasakova OP.pdfPosudek oponenta práce55,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vlasakova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5801

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.