Title: Uplatnění zrakově postižených absolventů vysokých škol na trhu práce
Other Titles: An employment of visually handicapped graduates of Universities at a labour market
Authors: Tichý, Jaromír
Advisor: Kocurová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5821
Keywords: zrakově handicapovaný;zrakově postižený;kompenzační pomůcky;zrakově postižení absolventi vysokých škol;trh práce;legislativa;instituce;uplatnění;hlasový výstup;braillský řádek;zvětšovací software;nestátní neziskové organizace
Keywords in different language: visually handicapped;visually impaired;compensation aids;visually handicapped graduates of Universities;labour market;legislation;institutions;employment;screen-reader;braille line;screen-magnification;non-governmental organization
Abstract: Moje diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je vymezení zrakového postižení a popis současného vzdělávacího systému s ohledem na zrakově handicapované. Dále je zde popsáno současné postavení zrakově postižených absolventů vysokých škol na trhu práce. V další kapitole jsou popsány organizace a instituce, jejichž pomoc může zrakově postižený absolvent vysoké školy využít při hledání pracovního místa. Ve své diplomové práci také uvádím legislativu, která souvisí s problematikou zaměstnávání zrakově postižených. Dále je uvedeno využití metodiky podporovaného zaměstnávání, která byla zpracována s ohledem na uchazeče o zaměstnání, kteří mají těžké zrakové postižení. V teoretické části mé diplomové práce jsou také popsány speciální kompenzační pomůcky, které mohou těžce zrakově postiženým pomoci při hledání pracovního uplatnění a při zvládání pracovních povinností. V praktické části své diplomové práce realizuji výzkum, jehož cílem je provést deskripci a analýzu zaměstnávání zrakově postižených absolventů vysokých škol. Výzkum byl proveden pomocí tří sociologických metod: dotazníku, rozhovoru a kazuistiky. Do výzkumu byli zahrnuti zrakově postižení absolventi vysokých škol z celé České republiky. Výsledkem výzkumu je popis současné situace zrakově postižených absolventů vysokých škol na trhu práce, je zde také zmíněna role státu, Úřadu práce, neziskových organizací a dalších institucí, které mohou zrakově handicapovaným absolventům vysokých škol pomoci při hledání pracovního uplatnění. Ve výsledcích výzkumu je zmapována možnost zaměstnání již v průběhu vysokoškolského studia a také postup řešení situace zrakově postižených absolventů vysokých škol, kteří nenašli pracovní uplatnění ve svém oboru.
Abstract in different language: My graduate thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part contains a description of a visual handicap and a description of a current education system regarding visually handicapped people. Further, this part describes a current position of visually handicapped graduates of Universities at a labour market. Another chapter describes organisations and institutions whose help a visually handicapped student of University can use when he looks for a job. At my graduate thesis, I also present a legislation that is related to a problem concerning an employment of visually handicapped people. Moreover, the thesis presents a use of a method of a supported employment, which was worked out with respect to job applicants who are seriously visually handicapped. In the theoretical part of my thesis, there is also a description of special compensation devices that can help to seriously visually handicapped people while they look for a job and while they manage their work duties. In the practical part, I realise a research whose goal is a description and an analysis of an employment of visually handicapped graduates of Universities. This research was done with a help of three sociological methods: a questionnaire, an interview and a case interpretation. Visually handicapped graduates of Universities from the whole Czech Republic were included into this research. A result of this research is a description of a current situation of visually handicapped graduates of Universities at a labour market, a role of the state, job centres, non-profit organisations and other institutions, that can help visually handicapped graduates of Universities while they look for a job, is also mentioned in this thesis. The result of this research maps a possibility of an employment during University studies and also a solution of a situation when visually handicapped graduates of Universities do not find a job in their discipline.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaromir_Tichy_-_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
tichy VP.pdfPosudek vedoucího práce32,73 kBAdobe PDFView/Open
tichy OP.pdfPosudek oponenta práce43,33 kBAdobe PDFView/Open
tichy O.pdfPrůběh obhajoby práce9,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.