Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocurová, Marie
dc.contributor.authorTichý, Jaromír
dc.date.accepted2012-08-27
dc.date.accessioned2013-06-19T06:57:03Z-
dc.date.available2010-12-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:57:03Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier44271
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5821
dc.description.abstractMoje diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je vymezení zrakového postižení a popis současného vzdělávacího systému s ohledem na zrakově handicapované. Dále je zde popsáno současné postavení zrakově postižených absolventů vysokých škol na trhu práce. V další kapitole jsou popsány organizace a instituce, jejichž pomoc může zrakově postižený absolvent vysoké školy využít při hledání pracovního místa. Ve své diplomové práci také uvádím legislativu, která souvisí s problematikou zaměstnávání zrakově postižených. Dále je uvedeno využití metodiky podporovaného zaměstnávání, která byla zpracována s ohledem na uchazeče o zaměstnání, kteří mají těžké zrakové postižení. V teoretické části mé diplomové práce jsou také popsány speciální kompenzační pomůcky, které mohou těžce zrakově postiženým pomoci při hledání pracovního uplatnění a při zvládání pracovních povinností. V praktické části své diplomové práce realizuji výzkum, jehož cílem je provést deskripci a analýzu zaměstnávání zrakově postižených absolventů vysokých škol. Výzkum byl proveden pomocí tří sociologických metod: dotazníku, rozhovoru a kazuistiky. Do výzkumu byli zahrnuti zrakově postižení absolventi vysokých škol z celé České republiky. Výsledkem výzkumu je popis současné situace zrakově postižených absolventů vysokých škol na trhu práce, je zde také zmíněna role státu, Úřadu práce, neziskových organizací a dalších institucí, které mohou zrakově handicapovaným absolventům vysokých škol pomoci při hledání pracovního uplatnění. Ve výsledcích výzkumu je zmapována možnost zaměstnání již v průběhu vysokoškolského studia a také postup řešení situace zrakově postižených absolventů vysokých škol, kteří nenašli pracovní uplatnění ve svém oboru.cs
dc.format66 s. (116 438 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzrakově handicapovanýcs
dc.subjectzrakově postiženýcs
dc.subjectkompenzační pomůckycs
dc.subjectzrakově postižení absolventi vysokých školcs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectinstitucecs
dc.subjectuplatněnícs
dc.subjecthlasový výstupcs
dc.subjectbraillský řádekcs
dc.subjectzvětšovací softwarecs
dc.subjectnestátní neziskové organizacecs
dc.titleUplatnění zrakově postižených absolventů vysokých škol na trhu prácecs
dc.title.alternativeAn employment of visually handicapped graduates of Universities at a labour marketen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální politika a sociální prácecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy graduate thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part contains a description of a visual handicap and a description of a current education system regarding visually handicapped people. Further, this part describes a current position of visually handicapped graduates of Universities at a labour market. Another chapter describes organisations and institutions whose help a visually handicapped student of University can use when he looks for a job. At my graduate thesis, I also present a legislation that is related to a problem concerning an employment of visually handicapped people. Moreover, the thesis presents a use of a method of a supported employment, which was worked out with respect to job applicants who are seriously visually handicapped. In the theoretical part of my thesis, there is also a description of special compensation devices that can help to seriously visually handicapped people while they look for a job and while they manage their work duties. In the practical part, I realise a research whose goal is a description and an analysis of an employment of visually handicapped graduates of Universities. This research was done with a help of three sociological methods: a questionnaire, an interview and a case interpretation. Visually handicapped graduates of Universities from the whole Czech Republic were included into this research. A result of this research is a description of a current situation of visually handicapped graduates of Universities at a labour market, a role of the state, job centres, non-profit organisations and other institutions, that can help visually handicapped graduates of Universities while they look for a job, is also mentioned in this thesis. The result of this research maps a possibility of an employment during University studies and also a solution of a situation when visually handicapped graduates of Universities do not find a job in their discipline.en
dc.subject.translatedvisually handicappeden
dc.subject.translatedvisually impaireden
dc.subject.translatedcompensation aidsen
dc.subject.translatedvisually handicapped graduates of Universitiesen
dc.subject.translatedlabour marketen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatedinstitutionsen
dc.subject.translatedemploymenten
dc.subject.translatedscreen-readeren
dc.subject.translatedbraille lineen
dc.subject.translatedscreen-magnificationen
dc.subject.translatednon-governmental organizationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaromir_Tichy_-_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
tichy VP.pdfPosudek vedoucího práce32,73 kBAdobe PDFView/Open
tichy OP.pdfPosudek oponenta práce43,33 kBAdobe PDFView/Open
tichy O.pdfPrůběh obhajoby práce9,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.