Název: Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáků v podmínkách ZŠ
Další názvy: Elementary students´ possible procedures of healthy self- confidence progress
Autoři: Hanusová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Zachová, Markéta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5832
Klíčová slova: sebevědomí;sebedůvěra;sebeúcta;úspěšnost;hodnocení;sebepoznání;sebehodnocení;sebepojetí;kooperativní vyučování;komunikační hry;interakční hry;klíčové kompetence;dotazník;rozhovor
Klíčová slova v dalším jazyce: confidence;self-confidence;self-esteem;success;evaluation;self-cognition;self-assessment;self-conception;cooperative teaching;communication games;interactive games;key competencies;questionnaire;interview
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje zdravého sebevědomí žáků v podmínkách základní školy. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část je věnována otázkám, proč se zabývat rozvojem sebevědomí, vlivům, které působí na sebevědomí , činnostem posilujícím zdravé sebevědomí a porovnání teorie čerpané z naučné literatury s praxí. V praktické části představuji výzkumné šetření provedené mezi učiteli školy, jakým způsobem rozvíjejí zdravé sebevědomí žáků. Pro výzkumné šetření jsem použila metodu dotazníku a rozhovoru. Z odpovědí vyplynulo, že ne všichni učitelé 1. stupně na sledované škole dostatečně využívají metody a formy práce vedoucí k rozvíjení zdravého sebevědomí žáků. Míra začleňování aktivit je závislá na osobě učitele.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work deals with the possibilities of developing a healthy self-esteem of students in terms of primary school. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with questions why to consider the development of self-esteem, the influences that affect self-esteem, healthy self-strengthening activities and with comparison of theory drawn from scientific literature and practice. In the practical part I present the research survey carried out among school teachers how to develop healthy self-esteem of students. For my research I used the method of questionnaire and interview. The answers showed that not all teachers of the first degree in the monitored school adequately use methods and forms of work leading to the development of healthy self-esteem of students. The rate of integrating activities is dependent on individual teachers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace.pdfPlný text práce965,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hanusova VP.pdfPosudek vedoucího práce45,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hanusova OP.pdfPosudek oponenta práce47,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hanusova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5832

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.