Title: Studium vlastností vybraných HP/HVOF povlaků
Other Titles: Study of properties of selected HP/HVOF coatings
Authors: Zahálka, František
Advisor: Bláhová, Olga
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5838
Keywords: žárový nástřik;HVOF;povlaky;degradace;turbína;optimalizace;cermet;koroze;únava;turbína
Keywords in different language: thermal spraying;HVOF;coatings;degradation;turbine;optimization;cermet;corrosion;fatigue;turbine
Abstract: Tato práce je zaměřena na hodnocení žárově stříkaných povlaků z materiálů, které mají vysoký potenciál při ochraně povrchů exponovaných komponentů pracující v provozních podmínkách kombinující tepelný a korozní vliv páry. Výsledkem působení těchto vlivů je zatížení vyvolávající v různé míře tepelnou únavu a korozi, tedy mechanismy, které jsou považovány za jedny z hlavních mechanismů způsobující degradaci takto exponovaných součástí. Materiály povlaků vytipované pro experimentální hodnocení byly nanášeny pomocí technologie žárového nástřiku HP/HVOF hořákem JP-5000. Pro experiment byly vybrány materiály na bázi superslitiny nazývané MCrAlY a kompozitní materiály na bázi karbidů chrómu (Cr3C2) a kovové matrice nazývané Metal Matrix Composite (MMC). Mezi nejdůležitější výsledky práce lze uvést vývoj optimalizovaných parametrů nástřiku pro jednotlivé experimentální povlaky, zmapování základních faktorů procesu nástřiku ovlivňující jejich vlastnosti a vliv těchto parametrů na jednotlivé charakteristiky a vlastnosti povlaků. K cenným výsledkům patří porovnání dvou optimalizčních metod, využívající různé přístupy. K zhodnocení aplikačních možností hodnocených experimentálních povlaků významně přispívají i výsledky pre-testů tepelně-mechanické únavy a korozních testů.
Abstract in different language: This work is focused on the evaluation of thermally sprayed coatings of materials which have high potential for their use for surface protection of exposed components which are working in service conditions, combining heat and corrosive effects of steam. These effects may result to various degrees of thermal fatigue, which is considered as one of the main mechanisms causing degradation, thus exposed components. Materials selected for experimental evaluation were deposited in the form of coatings by thermal spray technology HP / HVOF using JP-5000 torch. For the experiment were chosen superalloy materials called MCrAlY called and composite materials based on chromium carbide (Cr3C2) and metal matrix called Metal Matrix Composite (MMC). The most important results of the work include the development of parameters optimized for each experimental thermally sprayed coating, the mapping of the basic factors affecting the process of spraying their properties and effects of these parameters on individual characteristics and properties of coatings. The results are a valuable comparison of two optimization methods, using different approaches. To assess the possibility of application of coatings evaluated experimental results also contribute significantly to the pre-test of thermo-mechanical fatigue and corrosion tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace F. Zahalka.pdfPlný text práce13,73 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Zahalka.pdfPosudek vedoucího práce651,61 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Zahalka.pdfPosudek oponenta práce3,9 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Zahalka.pdfPrůběh obhajoby práce826,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.