Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBláhová, Olga
dc.contributor.authorZahálka, František
dc.date.accepted2012-06-27
dc.date.accessioned2015-05-11T09:17:19Z
dc.date.available2003-09-01cs
dc.date.available2015-05-11T09:17:19Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-13
dc.identifier50295
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5838
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na hodnocení žárově stříkaných povlaků z materiálů, které mají vysoký potenciál při ochraně povrchů exponovaných komponentů pracující v provozních podmínkách kombinující tepelný a korozní vliv páry. Výsledkem působení těchto vlivů je zatížení vyvolávající v různé míře tepelnou únavu a korozi, tedy mechanismy, které jsou považovány za jedny z hlavních mechanismů způsobující degradaci takto exponovaných součástí. Materiály povlaků vytipované pro experimentální hodnocení byly nanášeny pomocí technologie žárového nástřiku HP/HVOF hořákem JP-5000. Pro experiment byly vybrány materiály na bázi superslitiny nazývané MCrAlY a kompozitní materiály na bázi karbidů chrómu (Cr3C2) a kovové matrice nazývané Metal Matrix Composite (MMC). Mezi nejdůležitější výsledky práce lze uvést vývoj optimalizovaných parametrů nástřiku pro jednotlivé experimentální povlaky, zmapování základních faktorů procesu nástřiku ovlivňující jejich vlastnosti a vliv těchto parametrů na jednotlivé charakteristiky a vlastnosti povlaků. K cenným výsledkům patří porovnání dvou optimalizčních metod, využívající různé přístupy. K zhodnocení aplikačních možností hodnocených experimentálních povlaků významně přispívají i výsledky pre-testů tepelně-mechanické únavy a korozních testů.cs
dc.format198 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectžárový nástřikcs
dc.subjectHVOFcs
dc.subjectpovlakycs
dc.subjectdegradacecs
dc.subjectturbínacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectcermetcs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectúnavacs
dc.subjectturbínacs
dc.titleStudium vlastností vybraných HP/HVOF povlakůcs
dc.title.alternativeStudy of properties of selected HP/HVOF coatingsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is focused on the evaluation of thermally sprayed coatings of materials which have high potential for their use for surface protection of exposed components which are working in service conditions, combining heat and corrosive effects of steam. These effects may result to various degrees of thermal fatigue, which is considered as one of the main mechanisms causing degradation, thus exposed components. Materials selected for experimental evaluation were deposited in the form of coatings by thermal spray technology HP / HVOF using JP-5000 torch. For the experiment were chosen superalloy materials called MCrAlY called and composite materials based on chromium carbide (Cr3C2) and metal matrix called Metal Matrix Composite (MMC). The most important results of the work include the development of parameters optimized for each experimental thermally sprayed coating, the mapping of the basic factors affecting the process of spraying their properties and effects of these parameters on individual characteristics and properties of coatings. The results are a valuable comparison of two optimization methods, using different approaches. To assess the possibility of application of coatings evaluated experimental results also contribute significantly to the pre-test of thermo-mechanical fatigue and corrosion tests.en
dc.subject.translatedthermal sprayingen
dc.subject.translatedHVOFen
dc.subject.translatedcoatingsen
dc.subject.translateddegradationen
dc.subject.translatedturbineen
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translatedcermeten
dc.subject.translatedcorrosionen
dc.subject.translatedfatigueen
dc.subject.translatedturbineen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace F. Zahalka.pdfPlný text práce13,73 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Zahalka.pdfPosudek vedoucího práce651,61 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Zahalka.pdfPosudek oponenta práce3,9 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Zahalka.pdfPrůběh obhajoby práce826,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.