Title: Studium morfologie povrchu a optických vlastností transparentních vodivých oxidů
Other Titles: Study of surface morphology and optical properties of transparent conductive oxides
Authors: Netrvalová, Marie
Advisor: Šutta, Pavol
Šutta, Pavol
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5841
Keywords: tenké vrstvy;morfologie povrchu;optické vlastnosti;transparentní vodivé oxidy
Keywords in different language: thin films;surface morfology;optical properties;transparent conductive oxides
Abstract: Práce se zabývá studiem morfologie povrchu a optických vlastností transparentních vodivých oxidů. Opticky transparentní a elektricky vodivé oxidy (TCO) jsou binární, ternární nebo multi-komponentní sloučeniny alespoň jednoho kovového prvku, které díky poměrně dobře řiditelným vlastnostem mají velmi široké pole uplatnění. Vybraným materiálem pro tuto studii byl dopovaný oxid zinečnatý, který díky svým vlastnostem a dostupnosti je jedním z velmi perspektivních materiálů použitelných např. jako horní sběrnice nebo zadní odrazná vrstva v sestavě tenkovrstvého solárního článku. Díky právě těmto aplikacím je práce zaměřena a rozdělena do několika částí. První část popisuje současné znalosti o vybraném materiálu. Dále jsou popsány základní principy použitých experimentálních technik a v experimentální části jsou shrnuty dosažené výsledky. Byl vypracován metodický postup pro získání optických parametrů z UV-Vis spektrofotometrie, dále byly získávány, zkoumány a popisovány poznatky o vlivech vybraných technologických parametrů na fyzikální vlastnosti dopovaného oxidu zinečnatého.
Abstract in different language: This work deals with a study of surface morphology and optical properties of transparent conductive oxides. The optically transparent and electrically conductive oxides (TCO) are binary, ternary of multi-component compounds of at least one metal element, which have wide range of application due to quite well changeable properties. The material chosen for this work was the doped zinc oxide, which have a number of new perspective applications. One of these applications is a front contact or a backscattering layer in a thin film solar cell. Thanks to these application is this work focused and divided into several parts. The first part describes current state of knowledge about chosen material. The basic principles of experimental techniques used are described in next part. In the experimental part the results achieved are summarized. The methodical approach for evaluation of optical parameters from UV-Vis spectrophotometry was developed. The knowledge about influences of chosen technological parameters on physical properties of doped zinc oxide was obtained, investigated and described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace Netrvalova.pdfPlný text práce5,86 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Netrvalova.pdfPosudek vedoucího práce670,61 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Netrvalova.pdfPosudek oponenta práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Netrvalova.pdfPrůběh obhajoby práce859,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.