Title: Automatická detekce řeči v řečových nahrávkách pro korpusově orientovanou syntézu řeči
Other Titles: Automatic Endpoint Detection of Speech in Recordings for Corpus-based Speech Synthesis
Authors: Ptáček, Pavel
Advisor: Matoušek, Jindřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5847
Keywords: klasifikátor;syntéza řeči;SVM knihovny;MATLAB;detekce;příznak;řečové nahrávky
Keywords in different language: classificator;synthesis of speech;SVM libraries;MATLAB;detection;symptoms;speech recordings
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podpůrného nástroje, který automaticky detekuje začátek a konec řeči v řečových nahrávkách. Úloha je řešena pomocí klasifikátoru s využitím knihoven SVM pro programové prostředí Matlab. Cílem práce je přesná detekce začátku a konce řeči. Čtenář se v práci dočte, jak funguje klasifikace a uvidí popsání příznaků, podle kterých klasifikování probíhá. Výsledné vyhodnocení nalezne v přehledných tabulkách, které znázorňují úspěšnost celé klasifikace. Práce také pojednává, jaké se používají příznaky pro detekci řeči v nahrávkách a také pro syntézu řeči. Při vypracování práce zabralo mnoho času testování nejvhodnějších příznaku pro detekci řeči. Řešení úlohy proběhlo pomocí klasifikátoru s použitím SVM knihoven.
Abstract in different language: This thesis deals with the creation of support tool, which automatically detects the beginning and ending of speech in speech recordings. The task is solved by using a classifier with SVM libraries for the programming environment Matlab. The goal is to detect precise beginning and ending of speech. The reader can find in this thesis, how it works and see description of symptoms, according to which classification takes place. The resulting evaluation finds in tables that illustrate the success of the entire classification. This work also discusses, which symptoms are used for detection of speech in speech recordings and synthesis of speech. During the work took a lot of time testing the most appropriate symptoms for the detection of speech. Solution of this task was carried out by the SVM classificator using SVM libraries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavel_Ptacek.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
ptacek-v.pdfPosudek vedoucího práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
ptacek-p.pdfPrůběh obhajoby práce1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.