Title: Útěk před totálním nasazením z Protektorátu Čechy a Morava do „Třetí říše“
Other Titles: Escape from Total Commitment from the Protectorate of Bohemia
Authors: Grulich, Vladimír
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 1, s. 14-35.
Issue Date: 2012
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrRXlUNW9WcTNXZDA/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6117
ISSN: 1833-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Židé;Československo;totální nasazení;přechod hranice;nacismus;druhá světová válka
Keywords in different language: Jews;Czechoslovakia;forced labor;border crossing;nazism;second world war
Abstract: Cílem studie je reflektovat situaci na česko-německém pohraničí během druhé světové války, respektive prostřednictvím narátorky Marty Grulichové se lépe zorientovat v tehdejším klimatu a praktikách „přeběhlíků“ směřujících z oblastí dnešních Čech na území Německa. Zajímavostí je, že narátor má židovské předky a dle ustanovení norimberských zákonů by byl s největší pravděpodobností eliminován nacistickým režimem. Studie si klade za cíl analyzovat motivaci a životní příběh narátora, který navíc uprchnul se svou sestrou Zdeňkou Kavanovou, jejíž svědectví již bohužel nelze zpracovat. Nahlédnutí do specifických okolností a průběhu přechodu z Čech do Třetí říše je dozajista velmi dramatické a dokumentace této události bude jistě velice přínosná. Další část práce se bude zabývat životem výše jmenovaných do doby skončení druhé světové války a následného osvobození okupovaného českého území a dobytí nacistického Německa spojeneckými mocnostmi, kdy stať studie bude tvořit osud obou žen, které si přivydělávaly a přežívaly v dobře situovaných německých rodinách až do doby pádu Třetí říše.
Abstract in different language: The aim of this paper is to reflect the situation in the Czech-German borderland during the Second World War, or more precisely, through the Narrator’s Marta Grulichová mediation to understand better the atmosphere of those days and the practises of the “defectors” moving from the area of today’s Bohemia to Germany. An interesting thing is the fact that the Narrator has got Jewish ancestors and according to the Nuremberg Laws, she would have probably been eliminated by the Nazi regime. The essay is proposing to analyse the motivation and the story of Narrator’s life, who in addition managed to escape with her sister Zdeňka Kavanová, whose evidence unfortunately cannot be obtained. The insight into specific circumstances and into the process of crossing the borders form Bohemia to the Third Reich is without any doubt very dramatic and the documentation of this event will surely be a great contribution. The next part of the essay deals with the life of the hereinbefore mentioned character mentioned above until the end of the Second World War and subsequent liberation of the occupied Czech territory and the conquest of Nazi Germany by the Allies; the main body of the essay are the lives of the two women, both of whom were making extra money in a well-off German family at which they lived.
Appears in Collections:Roč. 2, č. 1 (2012)
Roč. 2, č. 1 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grulich.pdfPlný text6,21 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.