Název: Útěk před totálním nasazením z Protektorátu Čechy a Morava do „Třetí říše“
Další názvy: Escape from Total Commitment from the Protectorate of Bohemia
Autoři: Grulich, Vladimír
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 1, s. 14-35.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrRXlUNW9WcTNXZDA/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6117
ISSN: 1833-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: Židé;Československo;totální nasazení;přechod hranice;nacismus;druhá světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: Jews;Czechoslovakia;forced labor;border crossing;nazism;second world war
Abstrakt: Cílem studie je reflektovat situaci na česko-německém pohraničí během druhé světové války, respektive prostřednictvím narátorky Marty Grulichové se lépe zorientovat v tehdejším klimatu a praktikách „přeběhlíků“ směřujících z oblastí dnešních Čech na území Německa. Zajímavostí je, že narátor má židovské předky a dle ustanovení norimberských zákonů by byl s největší pravděpodobností eliminován nacistickým režimem. Studie si klade za cíl analyzovat motivaci a životní příběh narátora, který navíc uprchnul se svou sestrou Zdeňkou Kavanovou, jejíž svědectví již bohužel nelze zpracovat. Nahlédnutí do specifických okolností a průběhu přechodu z Čech do Třetí říše je dozajista velmi dramatické a dokumentace této události bude jistě velice přínosná. Další část práce se bude zabývat životem výše jmenovaných do doby skončení druhé světové války a následného osvobození okupovaného českého území a dobytí nacistického Německa spojeneckými mocnostmi, kdy stať studie bude tvořit osud obou žen, které si přivydělávaly a přežívaly v dobře situovaných německých rodinách až do doby pádu Třetí říše.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this paper is to reflect the situation in the Czech-German borderland during the Second World War, or more precisely, through the Narrator’s Marta Grulichová mediation to understand better the atmosphere of those days and the practises of the “defectors” moving from the area of today’s Bohemia to Germany. An interesting thing is the fact that the Narrator has got Jewish ancestors and according to the Nuremberg Laws, she would have probably been eliminated by the Nazi regime. The essay is proposing to analyse the motivation and the story of Narrator’s life, who in addition managed to escape with her sister Zdeňka Kavanová, whose evidence unfortunately cannot be obtained. The insight into specific circumstances and into the process of crossing the borders form Bohemia to the Third Reich is without any doubt very dramatic and the documentation of this event will surely be a great contribution. The next part of the essay deals with the life of the hereinbefore mentioned character mentioned above until the end of the Second World War and subsequent liberation of the occupied Czech territory and the conquest of Nazi Germany by the Allies; the main body of the essay are the lives of the two women, both of whom were making extra money in a well-off German family at which they lived.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 2, č. 1 (2012)
Roč. 2, č. 1 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Grulich.pdfPlný text6,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.