Title: Možnosti využití infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací při vstupní kontrole těsnících materiálů
Authors: Prosr, Pavel
Polanský, Radek
Citation: Electroscope. 2012, č. 2.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/681
http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo2_2012/r6c1c7.pdf
ISSN: 1802-4564
Keywords: infračervená spektroskopie;Fourierova transformace;elektrotechnická diagnostika
Keywords in different language: infrared spectroscopy;Fourier transform;electrical diagnostics
Abstract: Těsnění je definováno jako prvek, který zabraňuje průniku tekutin či plynů mezerami, které mohou vznikat při spojení mezi součástkami. Hodnocení vlastností materiálů používaných na výrobu těsnění je možno provádět na základě výsledků získaných např. měřením dynamickou mechanickou analýzou. Z hlediska přesnosti dosažených výsledků je tato metoda vhodná, problém může nastat tehdy, pokud je kladen důraz na rychlost provedení analýzy. Z tohoto důvodu byla studována možnost provádění kontroly materiálů metodou infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. Testovány byly vzorky odpovídající požadavkům výrobce a vzorek, jehož vlastnosti a chování způsobovaly problémy ve výrobě. Měření bylo provedeno ve střední oblasti infračerveného záření na spektrometru Nicolet 380. Naměřená spektra byla využita pro analýzu a porovnání materiálů, které se provádělo na základě identifikace fluorových skupin v naměřených spektrech. Analýza prokázala dobrou detekční citlivost a potvrdila tak předpoklad o možnosti aplikace této metody při vstupní kontrole materiálů.
Abstract in different language: A sealing is defined as an element, which should to prevent water or gases infiltration by gaps created during connections between different compounds. Sealing compound properties is possible to carry out e.g. using dynamical mechanical analysis. From the point of accuracy of the measurement the dynamical mechanical analysis is appropriate for a material testing and identification. A problem can arise in case of quick measurement requirement. Possibility of using Fourier transform infrared spectroscopy instead of dynamical mechanical analysis for the material testing and identification was therefore studied from the reason of faster implementation of the input control. Different specimens were tested. Two samples correspond to requirement of the producer and one causing problems during manufacturing of the final product. The measuring was performed in a middle area of infrared light using Nicolet 380 spectrometer. The measured spectrum was analyzed on basis of fluorine bands presence in measured spectra. Analysis proved good detection sensitivity and confirmed presumption about possibility of using the infrared spectroscopy for input control.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2012)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c1c7.pdf464,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.