Title: Socio-ekonomické aspekty britského kolonialismu v Keni
Other Titles: Socio-economic aspects of British colonialism in Kenya
Authors: Fiala, Vít
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Strych, Filip
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7008
Keywords: kolonialismus;Velká Británie;Keňa;historie
Keywords in different language: colonialism;Great Britain;Kenya;history
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá britskou koloniální nadvládou na území současné Keni, přičemž se snaží vyložit důsledky zmiňované nadvlády na společnost, správu a vládu nad tímto územím v období kolonialismu. Práce se zabývá především vnitřními záležitostmi kolonie, přičemž značná pozornost je věnována vztahu mezi londýnskou koloniální vládou, osadníky a domorodými obyvateli Keni. Velký důraz je kladen na přiblížení situace domorodých obyvatel, kteří se často ocitali v pozici utlačovaných, ať už kulturně či ekonomicky. Nemalá pozornost je také věnována ekonomické správě a situaci uvnitř kolonie, protože hospodářská situace ovlivňovala široké spektrum záležitostí uvnitř kolonie.
Abstract in different language: This bachelor's thesis examines British colonial rule in Kenya, tries to explain consequences and impacts of this rule, focusing on impacts in terms of society, culture, administrative and governing. This work examines especially internal affairs of colony, whereas it focuses on relationships between colonial government in London, settlers and the natives of Kenya. Great emphasis is set on the situation of natives, who were often victimized and discriminated in terms of their cultural and economic conditions. This work also focuses on economic situation and administration of colony Kenya, because economic situation inside colony influenced large spectrum of issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Vit Fiala, Kena.pdfPlný text práce663,93 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce835,93 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Fiala_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce343,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.