Název: Socio-ekonomické aspekty britského kolonialismu v Keni
Další názvy: Socio-economic aspects of British colonialism in Kenya
Autoři: Fiala, Vít
Vedoucí práce/školitel: Záhořík, Jan
Oponent: Strych, Filip
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7008
Klíčová slova: kolonialismus;Velká Británie;Keňa;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: colonialism;Great Britain;Kenya;history
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá britskou koloniální nadvládou na území současné Keni, přičemž se snaží vyložit důsledky zmiňované nadvlády na společnost, správu a vládu nad tímto územím v období kolonialismu. Práce se zabývá především vnitřními záležitostmi kolonie, přičemž značná pozornost je věnována vztahu mezi londýnskou koloniální vládou, osadníky a domorodými obyvateli Keni. Velký důraz je kladen na přiblížení situace domorodých obyvatel, kteří se často ocitali v pozici utlačovaných, ať už kulturně či ekonomicky. Nemalá pozornost je také věnována ekonomické správě a situaci uvnitř kolonie, protože hospodářská situace ovlivňovala široké spektrum záležitostí uvnitř kolonie.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis examines British colonial rule in Kenya, tries to explain consequences and impacts of this rule, focusing on impacts in terms of society, culture, administrative and governing. This work examines especially internal affairs of colony, whereas it focuses on relationships between colonial government in London, settlers and the natives of Kenya. Great emphasis is set on the situation of natives, who were often victimized and discriminated in terms of their cultural and economic conditions. This work also focuses on economic situation and administration of colony Kenya, because economic situation inside colony influenced large spectrum of issues.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Vit Fiala, Kena.pdfPlný text práce663,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiala_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce835,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiala_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiala_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce343,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7008

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.