Název: Vývoj Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou v období 1918-1938
Další názvy: Development of the Knights of the Red Star in the Period 1918-1938
Autoři: Karban, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Velímský, Filip
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7010
Klíčová slova: Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou;České království;sv. Anežka Česká;dynastie;mistr
Klíčová slova v dalším jazyce: Order of knights of cross with red star;Czech kingdom;saint Anežka Česká;dynasty;master
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zachycení vývoje Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou v období tzv. První republiky (1918-1938). Student se zaměří na popis a charakteristiku vybraného řeholního společenství, představí jeho vývoj od založení po 20. století a neopomene přiblížit politické, společenské a církevní změny po vzniku Československé republiky. Klíčový důraz student položí na život Křížovníků v nových podmínkách republikánského zřízení. Zaměří se na politické, společenské a kulturní aktivity, bádání podrobí otázku pozemkové reformy a duchovní správy a zohlední rovněž národnostní záležitosti. Ke zpracování tématu bude využita relevantní odborná literatura a editované prameny. Postup práce bude student průběžně konzultovat s vedoucím práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of the Bachelor thesis is to capture the development of the order of the Knights of the Cross with the Red Star in the period of the so-called First Czechoslovak Republic (1918-1938). The student shall focus on description and characteristics of the given monastic community, introduce its development from its foundation to the 20th century, and shall not forget to outline the political, social as well as religious changes after the foundation of the Czechoslovak Republic. The student shall lay the key emphasis on the life of the Knights of the Cross in the new conditions of the republican establishment. He shall focus on political, social and cultural activities, and shall explore the question of the land reform and church administration, and finally shall take into account also any national and ethnic affairs. For elaboration of the given topic, the student will use relevant specialized literature and edited resources. His progress during the work shall be regularly consulted with the supervisor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyvoj Rytirskeho radu Krizovniku s cervenou hvezdou v obdobi 1918-1938.pdfPlný text práce798,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karban_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce864,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karban_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce129,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karban_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce341,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7010

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.