Title: Vývoj Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou v období 1918-1938
Other Titles: Development of the Knights of the Red Star in the Period 1918-1938
Authors: Karban, Lukáš
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Velímský, Filip
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7010
Keywords: Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou;České království;sv. Anežka Česká;dynastie;mistr
Keywords in different language: Order of knights of cross with red star;Czech kingdom;saint Anežka Česká;dynasty;master
Abstract: Cílem bakalářské práce je zachycení vývoje Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou v období tzv. První republiky (1918-1938). Student se zaměří na popis a charakteristiku vybraného řeholního společenství, představí jeho vývoj od založení po 20. století a neopomene přiblížit politické, společenské a církevní změny po vzniku Československé republiky. Klíčový důraz student položí na život Křížovníků v nových podmínkách republikánského zřízení. Zaměří se na politické, společenské a kulturní aktivity, bádání podrobí otázku pozemkové reformy a duchovní správy a zohlední rovněž národnostní záležitosti. Ke zpracování tématu bude využita relevantní odborná literatura a editované prameny. Postup práce bude student průběžně konzultovat s vedoucím práce.
Abstract in different language: The objective of the Bachelor thesis is to capture the development of the order of the Knights of the Cross with the Red Star in the period of the so-called First Czechoslovak Republic (1918-1938). The student shall focus on description and characteristics of the given monastic community, introduce its development from its foundation to the 20th century, and shall not forget to outline the political, social as well as religious changes after the foundation of the Czechoslovak Republic. The student shall lay the key emphasis on the life of the Knights of the Cross in the new conditions of the republican establishment. He shall focus on political, social and cultural activities, and shall explore the question of the land reform and church administration, and finally shall take into account also any national and ethnic affairs. For elaboration of the given topic, the student will use relevant specialized literature and edited resources. His progress during the work shall be regularly consulted with the supervisor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj Rytirskeho radu Krizovniku s cervenou hvezdou v obdobi 1918-1938.pdfPlný text práce798,31 kBAdobe PDFView/Open
Karban_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce864,62 kBAdobe PDFView/Open
Karban_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce129,74 kBAdobe PDFView/Open
Karban_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce341,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.