Název: Rozkvět a pád Aztécké říše
Další názvy: The Height and Fall of the Aztec Empire
Autoři: Vaňková, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7030
Klíčová slova: Aztékové;Tenochtitlán;trojdohoda;rituály;chinampas;válečnictví;Moctezuma II.;conquista;Hernán Cortés
Klíčová slova v dalším jazyce: Aztecs;Tenochtitlan;triple entente;rituals;chinampas;warfare;Moctezuma II.;conquista;Hernán Cortés
Abstrakt: Cílem bakalářské práce zachycuje problematiku Aztécké říše na vrcholu moci, od upevnění její pozice v Mexickém území do jejího dobytí Hernánem Cortésem roku 1521. Práce je rozdělena do 6 kapitol, některé jsou rozděleny do podkapitol. V první kapitole jsou popsány vztahy mezoamerických států a zahraniční záležitosti Aztécké říše. Druhá kapitola je věnována sociální stratifikaci a zvykům aztéckého obyvatelstva. Třetí kapitola se zabývá aztéckým hospodářstvím. Součástí této kapitoly je aztécké řemeslnictví a obchod. Čtvrtá kapitola je o aztécké kultuře, včetně popisu architektury, sochařství a literatury (kodexy, poezie). Aztékové a jejich náboženství jsou popsány v páté kapitole. Tato část také zahrnuje hlavní aztécká božstva, rituály a druhy aztéckých kalendářů. Poslední část popisuje dobytí Aztécké říše Hernánem Cortésem během let 1519?1521. Práce dále pojednává o posledních bojích, které vedly k pádu Tenochtitlánu, o důvodech dobytí Aztécké říše. V závěru práce je zhodnocen dopad conquisty na Aztéckou říši.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to capture the issues of Aztec Empire in the height of its power, since consolidating of their position in the Mexican territory until the conquest by Hernán Cortés in 1521. The work is divided into six chapters, some of them are divided into the sections. The first chapter describes the relationships of Mesoamerican States and the foreign affairs of Aztec Empire. The second chapter is devoted to social stratification and habits of the Aztec population. The third chapter deals with the Aztec economy. This chapter is also devoted to the Aztec artisanship and trade. The fourth chapter analises Aztec culture, includes a description of architecture, sculpture and literature (codes, poetry). Aztec and their religion are described in the fifth chapter. This section also includes the most important Aztec gods, Aztec rituals and types of their calendars. The last part describes the conquest of the Aztec Empire by Hernán Cortés during the years 1519-1521. The thesis also discusses the struggles that led to the fall of Tenochtitlan, and also the reason of conquest of the Aztec Empire. In conclusion, the thesis evaluates the impact of conquest on the Aztec Empire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Rozkvet a pad Aztecke rise.pdfPlný text práce318,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce929,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce286,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7030

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.