Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet, Romancs
dc.contributor.authorVaňková, Ludmilacs
dc.contributor.refereeSkřivan, Alešcs
dc.date.accepted2013-06-10cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:22Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:22Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-22cs
dc.identifier52123cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7030
dc.description.abstractCílem bakalářské práce zachycuje problematiku Aztécké říše na vrcholu moci, od upevnění její pozice v Mexickém území do jejího dobytí Hernánem Cortésem roku 1521. Práce je rozdělena do 6 kapitol, některé jsou rozděleny do podkapitol. V první kapitole jsou popsány vztahy mezoamerických států a zahraniční záležitosti Aztécké říše. Druhá kapitola je věnována sociální stratifikaci a zvykům aztéckého obyvatelstva. Třetí kapitola se zabývá aztéckým hospodářstvím. Součástí této kapitoly je aztécké řemeslnictví a obchod. Čtvrtá kapitola je o aztécké kultuře, včetně popisu architektury, sochařství a literatury (kodexy, poezie). Aztékové a jejich náboženství jsou popsány v páté kapitole. Tato část také zahrnuje hlavní aztécká božstva, rituály a druhy aztéckých kalendářů. Poslední část popisuje dobytí Aztécké říše Hernánem Cortésem během let 1519?1521. Práce dále pojednává o posledních bojích, které vedly k pádu Tenochtitlánu, o důvodech dobytí Aztécké říše. V závěru práce je zhodnocen dopad conquisty na Aztéckou říši.cs
dc.format44 s. (92 700 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectAztékovécs
dc.subjectTenochtitláncs
dc.subjecttrojdohodacs
dc.subjectrituálycs
dc.subjectchinampascs
dc.subjectválečnictvícs
dc.subjectMoctezuma II.cs
dc.subjectconquistacs
dc.subjectHernán Cortéscs
dc.titleRozkvět a pád Aztécké říšecs
dc.title.alternativeThe Height and Fall of the Aztec Empireen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is to capture the issues of Aztec Empire in the height of its power, since consolidating of their position in the Mexican territory until the conquest by Hernán Cortés in 1521. The work is divided into six chapters, some of them are divided into the sections. The first chapter describes the relationships of Mesoamerican States and the foreign affairs of Aztec Empire. The second chapter is devoted to social stratification and habits of the Aztec population. The third chapter deals with the Aztec economy. This chapter is also devoted to the Aztec artisanship and trade. The fourth chapter analises Aztec culture, includes a description of architecture, sculpture and literature (codes, poetry). Aztec and their religion are described in the fifth chapter. This section also includes the most important Aztec gods, Aztec rituals and types of their calendars. The last part describes the conquest of the Aztec Empire by Hernán Cortés during the years 1519-1521. The thesis also discusses the struggles that led to the fall of Tenochtitlan, and also the reason of conquest of the Aztec Empire. In conclusion, the thesis evaluates the impact of conquest on the Aztec Empire.en
dc.subject.translatedAztecsen
dc.subject.translatedTenochtitlanen
dc.subject.translatedtriple ententeen
dc.subject.translatedritualsen
dc.subject.translatedchinampasen
dc.subject.translatedwarfareen
dc.subject.translatedMoctezuma II.en
dc.subject.translatedconquistaen
dc.subject.translatedHernán Cortésen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Rozkvet a pad Aztecke rise.pdfPlný text práce318,35 kBAdobe PDFView/Open
Vankova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce929,79 kBAdobe PDFView/Open
Vankova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Vankova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce286,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.