Title: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Other Titles: Order of the Knights of the Cross with a Red Star
Authors: Karban, Lukáš
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Velímský, Filip
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7038
Keywords: Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou;Anežka Přemyslovna;České království;král
Keywords in different language: Order of knights of cross with red star;Agnes of Bohemia;Czech kingdom;king
Abstract: Cílem bakalářské práce je zachycení vývoje Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou od jeho založení po rok 1790. Student se zaměří na popis a charakteristiku vybraného řeholního společenství, představí jeho vývoj od založení po 2. polovinu 18. století a neopomene přiblížit politické, společenské a církevní změny Českého království. Student obecně přiblíží i život svaté Anežky České, zakladatelky Křižovnického řádu. Zároveň bude přiblížena situace řádu během nepokojů za Husitských válek v 15. století. Ke zpracování tématu bude využita relevantní odborná literatura a editované prameny. Postup práce bude student průběžně konzultovat s vedoucím práce.
Abstract in different language: The objective of the bachelor thesis is to describe the development of the Order of the Knights of the Cross with the Red Star since its foundation to the year of 1790. The student shall focus on the description and characteristics of this order. He shall introduce its historic development since its foundation to the 2nd half of the 18th century, and outline the political, social and religious changes in the Czech kingdom. He shall also describe the life of St. Agnes of Bohemia, founder of the order, as well as the situation of the order during the disorder of the Hussite Wars in the 15th century. He shall use relevant literature and sources. The course of work will be regularly consulted with the supervisor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rytirsky rad Krizovniku s cervenou hvezdou.pdfPlný text práce567,39 kBAdobe PDFView/Open
Karban_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce981,33 kBAdobe PDFView/Open
Karban_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce338,68 kBAdobe PDFView/Open
Karban_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce366 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.