Název: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Další názvy: Order of the Knights of the Cross with a Red Star
Autoři: Karban, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Velímský, Filip
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7038
Klíčová slova: Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou;Anežka Přemyslovna;České království;král
Klíčová slova v dalším jazyce: Order of knights of cross with red star;Agnes of Bohemia;Czech kingdom;king
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zachycení vývoje Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou od jeho založení po rok 1790. Student se zaměří na popis a charakteristiku vybraného řeholního společenství, představí jeho vývoj od založení po 2. polovinu 18. století a neopomene přiblížit politické, společenské a církevní změny Českého království. Student obecně přiblíží i život svaté Anežky České, zakladatelky Křižovnického řádu. Zároveň bude přiblížena situace řádu během nepokojů za Husitských válek v 15. století. Ke zpracování tématu bude využita relevantní odborná literatura a editované prameny. Postup práce bude student průběžně konzultovat s vedoucím práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of the bachelor thesis is to describe the development of the Order of the Knights of the Cross with the Red Star since its foundation to the year of 1790. The student shall focus on the description and characteristics of this order. He shall introduce its historic development since its foundation to the 2nd half of the 18th century, and outline the political, social and religious changes in the Czech kingdom. He shall also describe the life of St. Agnes of Bohemia, founder of the order, as well as the situation of the order during the disorder of the Hussite Wars in the 15th century. He shall use relevant literature and sources. The course of work will be regularly consulted with the supervisor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rytirsky rad Krizovniku s cervenou hvezdou.pdfPlný text práce567,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karban_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce981,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karban_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce338,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karban_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce366 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7038

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.