Název: Navržení a ověření souboru testů pro výběr talentů v moderní gymnastice ve věku 5 - 7 let
Další názvy: Design and confirmation of test battery for the selection of 5 - 7 years old girls talented for rhythmic gymnastics
Autoři: Cajthamlová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová, Gabriela
Oponent: Čepička, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7076
Klíčová slova: moderní gymnastika;výběr talentů;pohybové schopnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: rhythmic gymnastics;talent s selection;motor abilities
Abstrakt: Tato práce se zabývá sestavením baterie testů, pro výběr talentované mládeže ve věku 5 - 7 let v moderní gymnastice. Výsledky jednotlivých testů byly porovnány na základě předpokládaného vztahu mezi vybranými pohybovými schopnostmi a dovednostmi. Předpokládali jsme vzájemný vztah mezi výskokem dosažným a jelením skokem, čelným rozštěpem a rovnováhou s vysokým unožením s dopomocí, testem rovnováhy a rovnováhy s vysokým unožením s dopomocí a testem rovnováhy a obratem "passe" o 360°. Výsledky byly normovány na T - body a pro posouzení vzájemných vztahů byla použita Spearmanova pořadová korelace. Z výsledků vyplynulo, že testované pohybové schopnosti nemají zásadní vliv na vybrané pohybové dovednosti. Přesto je baterie testů určitým ukazatelem talentovanosti dívek ve věku 5 - 7 let.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented work deals with design of the test battery for selection of talented youth in age of 5-7 years in rhythmic gymnastics. The results in the individual tests were compared on the basis of supposed relation between selected motor abilities and motor skills. We supposed relation between vertical jump test and stag leap, straddle split test and balance with free leg sideways split with help, balance test and balance with free leg sideways split with help, balance test and passe pivot 360°. The results were transfered to T points and for evaluation of relations was used Spearman's order correlation. The resuts did not prove significant influence of the tested motor abilities on the motor skills. Despite that the test battery could be used to test talentedness of girls in age of 5 ? 7 years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Cajthamlova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CAJTHAMLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CAJTHAMLOVA OP.pdfPosudek oponenta práce902,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
CAJTHAMLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce305,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7076

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.