Title: Navržení a ověření souboru testů pro výběr talentů v moderní gymnastice ve věku 5 - 7 let
Other Titles: Design and confirmation of test battery for the selection of 5 - 7 years old girls talented for rhythmic gymnastics
Authors: Cajthamlová, Šárka
Advisor: Kavalířová, Gabriela
Referee: Čepička, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7076
Keywords: moderní gymnastika;výběr talentů;pohybové schopnosti
Keywords in different language: rhythmic gymnastics;talent s selection;motor abilities
Abstract: Tato práce se zabývá sestavením baterie testů, pro výběr talentované mládeže ve věku 5 - 7 let v moderní gymnastice. Výsledky jednotlivých testů byly porovnány na základě předpokládaného vztahu mezi vybranými pohybovými schopnostmi a dovednostmi. Předpokládali jsme vzájemný vztah mezi výskokem dosažným a jelením skokem, čelným rozštěpem a rovnováhou s vysokým unožením s dopomocí, testem rovnováhy a rovnováhy s vysokým unožením s dopomocí a testem rovnováhy a obratem "passe" o 360°. Výsledky byly normovány na T - body a pro posouzení vzájemných vztahů byla použita Spearmanova pořadová korelace. Z výsledků vyplynulo, že testované pohybové schopnosti nemají zásadní vliv na vybrané pohybové dovednosti. Přesto je baterie testů určitým ukazatelem talentovanosti dívek ve věku 5 - 7 let.
Abstract in different language: Presented work deals with design of the test battery for selection of talented youth in age of 5-7 years in rhythmic gymnastics. The results in the individual tests were compared on the basis of supposed relation between selected motor abilities and motor skills. We supposed relation between vertical jump test and stag leap, straddle split test and balance with free leg sideways split with help, balance test and balance with free leg sideways split with help, balance test and passe pivot 360°. The results were transfered to T points and for evaluation of relations was used Spearman's order correlation. The resuts did not prove significant influence of the tested motor abilities on the motor skills. Despite that the test battery could be used to test talentedness of girls in age of 5 ? 7 years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Cajthamlova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
CAJTHAMLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
CAJTHAMLOVA OP.pdfPosudek oponenta práce902,8 kBAdobe PDFView/Open
CAJTHAMLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce305,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.