Title: Reakční rychlost v souvislosti s aktuálním psychickým stavem.
Other Titles: The response rate in the context of current mental condition.
Authors: Vopatová, Vladěna
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7106
Keywords: reakční rychlost;psychický stav;elektrodermální aktivita;temperament
Keywords in different language: reaction speed;mental health;electrodermal activity;temperament
Abstract: Má bakalářská práce se jmenuje Reakční rychlost v souvislosti s aktuálním psychickým stavem. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, kde v teoretické části jsem se snažila stručně popsat pojmy reakční rychlost a psychický stav. Dále jsem sem zařadila elektrodermální aktivitu a temperament, které souvisejí s tímto tématem. V praktické části popisuji způsob testování, testované osoby a zejména interpretuji dosažené výsledky a znázorňuju je graficky.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is called The reaction rate in the context of current mental state. The work includes theoretical and practical part where the theoretical part I tried to briefly describe the concepts of reaction rate and mental condition. I have also included here electrodermal activity and temperament related to this topic. The practical part describes how to test, test subjects and especially interpret the results and illustrate it graphically.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vopatova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
VOPATOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce119,22 kBAdobe PDFView/Open
VOPATOVA OP.pdfPosudek oponenta práce83,3 kBAdobe PDFView/Open
VOPATOVA.pdfPrůběh obhajoby práce167,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.