Title: Vztah mezi životním stylem a úrovní motorických schopností dětí staršího školního věku
Other Titles: The relationship between lifestyle and levels of motor skills of school children
Authors: Straka, Jiří
Advisor: Valach, Petr
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7109
Keywords: životní styl;děti;testování;motorické schopnosti;starší školní věk
Keywords in different language: lifestyle;children;testing;motor sabilities;older school age
Abstract: Práce se zabývá vztahem mezi životním stylem a úrovní motorických schopností dětí staršího školního věku. Je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsána charakteristika zdravého životního stylu, specifika života mládeže a popsány jednotlivé motorické schopnosti. Praktickou část práce tvoří výzkum, sledující závislosti mezi úrovní motorických schopností a množstvím pohybové aktivity v rámci životního stylu dětí staršího školního věku. Data pro výzkum byly získány pomocí standardizovaného dotazníku pro mládež ANEWS a motorických testů v hodině tělesné výuky. Snahou bylo objasnit souvislosti mezi životním stylem a motorickými schopnostmi u testovaných dětí. Výsledky neprokázaly závislosti mezi sledovanými jevy, avšak vzhledem k malému rozsahu testovaného souboru se nedají zobecnit. Hlavním přínosem práce je tak především zjištění životního stylu a fyzické zdatnosti žáků vybrané základní školy.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deals with the relationship between lifestyle and level of motor skills of school children. Thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the characteristics of a healthy lifestyle, specifics of children´s life and individual motor skills. The practical part consists of research, tracking dependencies between levels of motor skills and the quantity of physical activity in the lifestyle of school children. Data for the research were obtained by using a standardized questionnaire for youth ANEWS and by motor tests in physical education class. The aim was to clarify the connection between lifestyle and motor skills of tested children. The results don´t show dependencies between the observed phenomenons, but due to the small extent of the test set, they can´t be generalized. The main contribution of this study is determination of lifestyle and physical fitness of students in selected primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jiri Straka.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
STRAKA VP.pdfPosudek vedoucího práce622,48 kBAdobe PDFView/Open
STRAKA OP.pdfPosudek oponenta práce677,64 kBAdobe PDFView/Open
STRAKA.pdfPrůběh obhajoby práce297,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.