Název: Vztah mezi životním stylem a úrovní motorických schopností dětí staršího školního věku
Další názvy: The relationship between lifestyle and levels of motor skills of school children
Autoři: Straka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7109
Klíčová slova: životní styl;děti;testování;motorické schopnosti;starší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: lifestyle;children;testing;motor sabilities;older school age
Abstrakt: Práce se zabývá vztahem mezi životním stylem a úrovní motorických schopností dětí staršího školního věku. Je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsána charakteristika zdravého životního stylu, specifika života mládeže a popsány jednotlivé motorické schopnosti. Praktickou část práce tvoří výzkum, sledující závislosti mezi úrovní motorických schopností a množstvím pohybové aktivity v rámci životního stylu dětí staršího školního věku. Data pro výzkum byly získány pomocí standardizovaného dotazníku pro mládež ANEWS a motorických testů v hodině tělesné výuky. Snahou bylo objasnit souvislosti mezi životním stylem a motorickými schopnostmi u testovaných dětí. Výsledky neprokázaly závislosti mezi sledovanými jevy, avšak vzhledem k malému rozsahu testovaného souboru se nedají zobecnit. Hlavním přínosem práce je tak především zjištění životního stylu a fyzické zdatnosti žáků vybrané základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis deals with the relationship between lifestyle and level of motor skills of school children. Thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the characteristics of a healthy lifestyle, specifics of children´s life and individual motor skills. The practical part consists of research, tracking dependencies between levels of motor skills and the quantity of physical activity in the lifestyle of school children. Data for the research were obtained by using a standardized questionnaire for youth ANEWS and by motor tests in physical education class. The aim was to clarify the connection between lifestyle and motor skills of tested children. The results don´t show dependencies between the observed phenomenons, but due to the small extent of the test set, they can´t be generalized. The main contribution of this study is determination of lifestyle and physical fitness of students in selected primary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jiri Straka.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRAKA VP.pdfPosudek vedoucího práce622,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRAKA OP.pdfPosudek oponenta práce677,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRAKA.pdfPrůběh obhajoby práce297,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7109

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.