Název: Finanční analýza a ukazatelé v různých účetních systémech
Další názvy: Financial analysis and indicators in the different accounting systems
Autoři: Gabrišková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Hanzal, Zdeněk
Oponent: Nový, Pavel
Vávra, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7136
Klíčová slova: finanční analýza;poměrové ukazatele;české účetní standardy;mezinárodní účetní standardy;americké účetní standardy
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;financial ratios;czech accounting standards;internation financial reporting standards;generally accepted accounting principles
Abstrakt: Práce se zabývá porovnáním odlišností českých účetních standardů ČÚS, mezinárodních účetních standardů IFRS a amerických účetních standardů US GAAP, a to hlavně ve vztahu k finanční analýze. V první části jsou popsány tyto systémy účtování. V další části jsou na základě rozdílů jednotlivých systémů rozebrány odlišnosti ve vztahu k finanční analýze. V závěru je navržena transformace výstupů finančních, ročních výkazů dle jednotlivých systémů tak, aby se výstupy finanční analýzy shodovaly.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the Czech Accounting Standards in compare to International Financial Reporting Standards and Generally Accepted Accounting Principles, mainly in relation to financial analysis. The first part describes this accounting systems. On the basis of that the next part are discussed differences in relation to the financial analysis. In conclusion, there is proposed transformation of financial outputs, annual reports according to individual systems so that the outputs of financial are equal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_GABRISKOVA_A09B0109P.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Gabriskova.pdfPosudek vedoucího práce485,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Gabriskova.pdfPosudek oponenta práce258,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Gabriskova.pdfPrůběh obhajoby práce51,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7136

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.