Název: Numerické metody pro řešení advekčně--difúzní rovnice
Další názvy: Numerical schemes for advection-diffusion problems
Autoři: Horníková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Brandner, Marek
Oponent: Hanuš, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7169
Klíčová slova: difúzní rovnice;advekčně-difúzní rovnice;hyperbolický systém;distribuce reziduí;časový krok O(h)
Klíčová slova v dalším jazyce: diffusion equation;advection-diffusion equation;hyperbolic system;residual distribution;O(h) time step
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá některými iteračními metodami pro hledání řešení stacionární difúzní a advekčně-difúzní diferenciální rovnice. Především je popsána efektivní explicitní metoda založená na převodu původní rovnice na soustavu dvou PDR hyperbolického typu. Jejími výhodami jsou rychlá konvergence k ustálenému stavu, časový krok velikosti O(h) a výpočet tokových funkcí se stejnou přesností jako řešení. Navíc umožňuje jednotný přístup k advekci a difúzi při řešení advekčně-difúzní rovnice a lze ji zobecnit pro řešení Navierových-Stokesových rovnic. V závěru práce prezentujeme výsledky numerických experimentů, jejichž hlavním cílem bylo prověření vlastností této metody. Dále jsme testovali rozšíření metody pro řešení rovnic s proměnným difúzním koeficientem s použitím vhodného předpodmínění.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with several iterative methods for computing the steady state solution of the diffusion and advection-diffusion equation. In particular, we describe an efficient explicit method based on solving an equivalent first-order hyperbolic system instead of the original equation. Its advantages are fast convergence toward the steady state, O(h) time step and computation of the solution gradients with the same order of accuracy as the solution. Moreover, it allows a unified approach to advection and diffusion in the case of advection-diffusion equation and it can be generalized for computing the solution of Navier-Stokes equations. At the end of the thesis we present numerical results, the main purpose of which was to verify its properties. We also tested an extension of the method for solving equations with variable diffusion coefficient using suitable preconditioning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskaPrace.pdfPlný text práce351,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Hornikova.pdfPosudek vedoucího práce113,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Hornikova.pdfPosudek oponenta práce148,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Hornikova.pdfPrůběh obhajoby práce32,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7169

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.