Název: Financování Integrované střední školy Cheb
Další názvy: Financing Integrated Secondary School Cheb
Autoři: Schneiderová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7178
Klíčová slova: veřejné finance;neziskový sektor;příspěvkové organizace;školství;dotace ze státního rozpočtu;dotace z rozpočtu EU;swot analýza;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: public finance;non-profit sector;organizations;education;subsidies from the state budget subsidies from the EU budget;swot analysis;financial analysis
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zdroji financování Integrované střední školy Cheb. První část práce popisným způsobem vymezuje základní pojmy jako jsou veřejný sektor, veřejné finance a veřejné statky. Dále je zde věnován prostor oblasti neziskového sektoru a blížeji je specifikován sektor školství. Druhá část již charakterizuje konkrétní střední školu ? Integrovanou střední školu Cheb. Nejprve jsou zde popsány základní, všeobecné údaje o škole, dále ekonomická a finanční situace školy a na závěr této části je uveden rozbor jednotlivých zdrojů financování v letech 2007-2012. Třetí, poslední část této práce, se zabývá analýzou dat a údajů shromážděných a seskupených ve druhé části. Je zde sestavena SWOT analýza školy a následně je využito několika metod, kterými se zabývá finanční analýza. Tyto zanalyzované údaje jsou krátce okomentovány.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the sources of funding the Integrated Secondary School Cheb. The first part descriptively defines basic concepts such as the public sector, public finance and public goods. Then there is the space to the non-profit sector and the closer is specified education sector. The second part of already characterized by a specific secondary school - Integrated Secondary School Cheb. First, it describes the basic, general information about the school , as well as economic and financial situation of the school and at the end of this section provides an analysis of the individual sources of financing in the years 2007-2012. The third and last part of this paper deals with the analysis of data and data collected and grouped in the second part . There are schools prepared SWOT analysis and subsequently used several methods, which deals with financial analysis. These data are analyzed briefly commented .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Monika_Schneiderova_K11B0116K.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schneiderova v.pdfPosudek vedoucího práce848,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schneiderova o.pdfPosudek oponenta práce746,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schneiderova ob.pdfPrůběh obhajoby práce266,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7178

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.