Title: Financování Integrované střední školy Cheb
Other Titles: Financing Integrated Secondary School Cheb
Authors: Schneiderová, Monika
Advisor: Singerová, Jitka
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7178
Keywords: veřejné finance;neziskový sektor;příspěvkové organizace;školství;dotace ze státního rozpočtu;dotace z rozpočtu EU;swot analýza;finanční analýza
Keywords in different language: public finance;non-profit sector;organizations;education;subsidies from the state budget subsidies from the EU budget;swot analysis;financial analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zdroji financování Integrované střední školy Cheb. První část práce popisným způsobem vymezuje základní pojmy jako jsou veřejný sektor, veřejné finance a veřejné statky. Dále je zde věnován prostor oblasti neziskového sektoru a blížeji je specifikován sektor školství. Druhá část již charakterizuje konkrétní střední školu ? Integrovanou střední školu Cheb. Nejprve jsou zde popsány základní, všeobecné údaje o škole, dále ekonomická a finanční situace školy a na závěr této části je uveden rozbor jednotlivých zdrojů financování v letech 2007-2012. Třetí, poslední část této práce, se zabývá analýzou dat a údajů shromážděných a seskupených ve druhé části. Je zde sestavena SWOT analýza školy a následně je využito několika metod, kterými se zabývá finanční analýza. Tyto zanalyzované údaje jsou krátce okomentovány.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the sources of funding the Integrated Secondary School Cheb. The first part descriptively defines basic concepts such as the public sector, public finance and public goods. Then there is the space to the non-profit sector and the closer is specified education sector. The second part of already characterized by a specific secondary school - Integrated Secondary School Cheb. First, it describes the basic, general information about the school , as well as economic and financial situation of the school and at the end of this section provides an analysis of the individual sources of financing in the years 2007-2012. The third and last part of this paper deals with the analysis of data and data collected and grouped in the second part . There are schools prepared SWOT analysis and subsequently used several methods, which deals with financial analysis. These data are analyzed briefly commented .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Monika_Schneiderova_K11B0116K.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Schneiderova v.pdfPosudek vedoucího práce848,21 kBAdobe PDFView/Open
Schneiderova o.pdfPosudek oponenta práce746,95 kBAdobe PDFView/Open
Schneiderova ob.pdfPrůběh obhajoby práce266,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.