Název: Optimalizace pojistného krytí v zemědělství
Další názvy: Optimization of insurance cover in agriculture
Autoři: Kováříková, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Polanecká, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7185
Klíčová slova: riziko;škoda;zemědělské pojištění;pojištění plodin;pojištění hospodářských zvířat;pojištění lesů;nákaza;krupobití;vichřice
Klíčová slova v dalším jazyce: Risk;damage;agricultural insurance;insurance of agricultural crops;insurance of farm animals;forest insurance;infection;hailstorm;windstorm.
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku optimalizace pojistného krytí zemědělské společnosti. Hlavní důvody pro výběr jsou dva: jde o velmi aktuální otázku pro zemědělské podniky a přímo souvisí s pracovní náplní autorky. Nejprve v teoretické části popsán pojem riziko a autorka se věnovala se legislativní úpravě pojištění. Prioritním cílem je na konkrétních případech 2 vybraných společností ukázat možnosti současného pojistného trhu se zaměřením na pojištění plodin a zvířat. Proto autorka v praktické části zpracovala srovnání produktů na pojistném trhu v ČR ? pro pojištění zvířat a pojištění plodin. Následně jsem se zabývala posouzením konkrétních předložených nabídek pojistitelů. Z uvedených příkladů je patrné, že k pojištění zemědělské společnosti je nutné přistupovat vždy individuálně, a že lze ve prospěch zemědělské společnosti využít konkurenčního prostředí na trhu. Jde o možnost, jak optimalizovat výdaje na pojistné krytí.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I focused on the optimization of the coverage of agricultural company. Main reasons for the selection are two: it´s very important question for agricultural company and this theme directly related with my workload. First, I describe the theoretical part of the concept of risk, and I devoted the legislative regulation of insurance. The primary objective is on two specific cases selected companies demonstrate possibilities of the current insurance market, focusing on agricultural crops and farm animals insurance. That is why I worked in the practical part comparison of products in the insurance market in the Czech Republic - for insurance of animals and crop insurance. Then I focused on the assessment of specific insurers tender submitted. From these examples it is clear that the agricultural insurance company must be seen individually, and it is possible for the agricultural use of competition in the market. It is a way to optimize costs insurance coverage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP optimalizace pojistneho kryti finalni.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova ved.PDFPosudek vedoucího práce770,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova opon.PDFPosudek oponenta práce711,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova.PDFPrůběh obhajoby práce291,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7185

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.