Title: Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců
Other Titles: Legal, accounting and tax aspects of employee remuneration
Authors: Jirková, Veronika
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Burešová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7205
Keywords: mzda;superhrubá mzda;zdanění závislé činnosti;zdravotní pojištění;sociální pojištění;daňové zatížení
Keywords in different language: wage;super-gross wage;taxation of employment;health insurance;social insurance;tax burden
Abstract: Předložená bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na vymezení a charakterizování právních předpisů související s problematikou výpočtu čisté mzdy v podnikatelském sektoru. Dále jsou v teoretické části definovány složky hrubé mzdy a popsán postup stanovení čisté mzdy. V praktické části dochází nejprve k charakteristice vybraného podnikatelského subjektu a k popisu legislativních změn související s metodikou výpočtu čisté mzdy od roku 2005 do roku 2013. Následně je provedena analýza daňového zatížení u modelových zaměstnanců se záměrem poukázat na vývoj daňové zátěže u zaměstnanců s rozdílnou výší příjmů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the definition and description of legal regulations which relates to the issue of calculating net earnings in a business sector in its theoretical part. The components of gross wages and the proces of determining net earnings are also define in the theoretical part. In the practical part a chosen business entity is characterized. There is also a description of legislative changes related to the methodology of calculating net earnings from 2005 to 2013. Afterwards an analysis of the tax burden is made here at the model employees with the aim to show the tax burden development of the employees with different income levels.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 03. 05. 2112.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Jirkova,V..pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
jirkova.pdfPosudek vedoucího práce575,55 kBAdobe PDFView/Open
jirkova_1.pdfPosudek oponenta práce578,97 kBAdobe PDFView/Open
jirkova_2.PDFPrůběh obhajoby práce207,98 kBAdobe PDFView/Open
Jirkova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP260,62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.