Název: Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Další názvy: New jobs creating for handicapped employees
Autoři: Brabcová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Lhotáková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7226
Klíčová slova: osoby se zdravotním postižením;chráněné pracovní místo;zaměstnanost;finanční podpora;SWOT analýza;propagace
Klíčová slova v dalším jazyce: handicapped people;sheltered workshop;employment;financial support;SWOT analysis;promotion
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na téma vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Úvodní část práce je shrnutím teoretických poznatků směřujících k lepší orientaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Druhou částí práce je charakteristika zaměstnávání zdravotně postižených osob v Karlovarském kraji, jejíž součástí je analýza vývoje zaměstnanosti těchto osob v období posledních 5 let a popis možností finanční podpory, které úřad práce poskytuje zaměstnavatelům zdravotně postižených osob, a to realizací jednotlivých nástrojů určených na podporu vytváření pracovních míst právě pro tyto osoby. Stěžejní částí bakalářské práce je analýza současné situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybrané organizaci Joker o. s. Hlavními výstupy závěrečné části práce jsou návrhy opatření k překonání slabých stránek této organizace zjištěných ve SWOT analýze, z nichž byla následně sestavena cenová kalkulace navrhovaného opatření spočívající v lepší propagaci organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on the new jobs creating for healthy handicapped people. The introduction sums up theoretical knowledge heading towards better orientation in the sphere of employing healthy handicapped people. The second part of the thesis is characteristic of employing healthy handicapped people in Karlovy Vary region. It also includes development analysis of employing these people during the last 5 years and description of financial support alternatives which are provided by employment office to employers of healthy handicapped people. This is done by realization of particular instruments given to support job creation for these people. The main part of the thesis is analysis of a current situation of employing healthy handicapped people in a chosen organization called Joker c.a. The main outputs of the final part of the thesis are suggestions how to arrange overcoming of weak points in this organization found out in SWOT analysis. Subsequently there has been made out a price calculation of suggested action consisting in better promotion of the organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Brabcova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brabcova v.pdfPosudek vedoucího práce520,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brabcova o.pdfPosudek oponenta práce500,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brabcova ob.pdfPrůběh obhajoby práce134,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7226

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.